Login เข้าสู่ระบบ Register ลงทะเบียน
นักศึกษาที่ยังไม่มีรหัสผ่านให้ลงทะเบียน

เข้าสู่ห้องเรียน

ประกาศ

SC310-001 Computer Programming I [23 มี.ค.2563]

ประกาศ:วิชา SC310-001 Computer Programming I ภาคปลาย ปี 2562

TAKE-HOME-EXAM
 • ให้นักศึกษาดาวน์โหลดข้อสอบ จากนั้นพิมพ์ลงกระดาษเพื่อเขียนตอบ
 • กรณีไม่มีเครื่องพิมพ์ นักศึกษาสามารถลอกโจทย์ลงในกระดาษเปล่า และ เขียนตอบได้
 • Download ข้อสอบปลายภาค
 • กำหนดส่ง ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 16:00 น. การส่งทำได้ 3 วิธี
  1. ส่งด้วยตนเอง กล่องส่งงานหน้าห้องสารบรรณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร SC06
  2. ทางออนไลน์ โดยส่งไฟล์ข้อสอบที่ทำเสร็จแล้วผ่านทาง Google Form: https://bit.ly/39cR5TG
   รับเฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น นศ.สามารถสร้างไฟล์ PDF จากกล้องถ่ายภาพบนโทรศัพท์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Lens: สำหรับ Android| สำหรับ IPhone
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุในข้อสอบ
(แก้ไขล่าสุด 23/3/2563 02:00)

SC310-001 Computer Programming I [5 ก.พ.2563]

เนื่องจากอาจารย์มีภารกิจต้องเป็นกรรมการตัดสิน โครงการประกวดเขียนโปรแกรมแห่งประเทศไทย (NSC2020) ในวันที่ 5 ก.พ.2563 เวลา 8.30-12.00 น. ดังนั้นจึงจำเป็นต้องงดเรียนชั่วโมงบรรยาย ในวันที่ 5 ก.พ.2563 ส่วนชั่วโมงปฏิบัติการ จะเรียนตามปกติ
 • งดเรียน บรรยาย วันที่ 5 ก.พ.2563 เวลา 10.30 - 12.30
 • ปฏิบัติการ วันที่ 5 ก.พ.2563 เวลา 13.00 - 17.00 เรียนตามปกติ

SC310-001 Computer Programming I

เนื่องจากอาจารย์มีภารกิจต้องเป็นกรรมการตัดสิน KKU Digital Academy & Contest ในวันที่ 8 ม.ค.2563 เวลา 8.30-12.00 น. ดังนั้นจึงจำเป็นต้องงดเรียนชั่วโมงบรรยาย ในวันที่ 8 ม.ค.2563 ส่วนชั่วโมงปฏิบัติการ จะเรียนตามปกติ
 • งดเรียน บรรยาย วันที่ 8 ม.ค.2563 เวลา 10.30 - 12.30
 • ปฏิบัติการ วันที่ 8 ม.ค.2563 เวลา 13.00 - 17.00 เรียนตามปกติ

วิชา 322-117 นัดสอบปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2559
 • กลุ่ม 1 GIS:
  วันที่ 29 พ.ค. 2559 9:00-12:00 ห้อง 6601B
 • กลุ่ม 2 สารสนเทศสถิติ:
  วันที่ 29 พ.ค. 2559 9:00-12:00 ห้อง 6601A
 • กลุ่ม 3 GIS :
  วันที่ 29 พ.ค. 2559 9:00-12:00 ห้อง 6601C
 • กลุ่ม 4 GIS พิเศษ:
  วันที่ 29 พ.ค. 2559 13:00-16:00 ห้อง 6601A
 • กลุ่ม 5 GIS พิเศษ:
  วันที่ 29 พ.ค. 2559 13:00-16:00 ห้อง 6601B
โจทย์จะเป็นการเขียนโปรแกรมสร้างรูปทรง (SVG)
นักศึกษาที่ ติดสอบวิชาอื่นในวันเวลา ที่กำหนดให้รีบแจ้งให้อาจารย์ทราบ

วิชา 322-236 Web Programming

 • การสอบปลายภาค
  หัวข้อที่สอบ ภาษา PHP และ Google App Engine , การอ่านเขียน File, User API, การใช้ Array ...
 • โครงงานกลุ่ม
  ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ทำโครงงานตามเอกสาร project_5801.pdf , project_5802.pdf

วิชา 322-117 นัดสอบปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

สอบในชั่วโมงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2559 - 1 เมษายน 2559

งดเรียน 322-236 Web Application Programming

เนื่องด้วยมีประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้งดการเรียนการสอน วันที่ 23 มีนาคม 2559
ดังนั้นจึงของดเรียน วิชา 322-236 Web Application Programming ในวันที่ 23 มีนาคม เวลา 15:00-17:00

นัดสอบกลางภาค 322-236 Web Application Programming

 • หัวข้อ HTML,CSS(Style),SVG,JavaScript
 • วันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 17:00 - 20:00 (ห้อง 8103)