Login เข้าสู่ระบบ Register ลงทะเบียน
นักศึกษาที่ยังไม่มีรหัสผ่านให้ลงทะเบียน

เข้าสู่ห้องเรียน

 • ภาคปลาย 2562
 • ภาคต้น 2562
 • ประกาศ

  SC310-001 Computer Programming I [5 ก.พ.2563]

  เนื่องจากอาจารย์มีภารกิจต้องเป็นกรรมการตัดสิน โครงการประกวดเขียนโปรแกรมแห่งประเทศไทย (NSC2020) ในวันที่ 5 ก.พ.2563 เวลา 8.30-12.00 น. ดังนั้นจึงจำเป็นต้องงดเรียนชั่วโมงบรรยาย ในวันที่ 5 ก.พ.2563 ส่วนชั่วโมงปฏิบัติการ จะเรียนตามปกติ
  • งดเรียน บรรยาย วันที่ 5 ก.พ.2563 เวลา 10.30 - 12.30
  • ปฏิบัติการ วันที่ 5 ก.พ.2563 เวลา 13.00 - 17.00 เรียนตามปกติ

  SC310-001 Computer Programming I

  เนื่องจากอาจารย์มีภารกิจต้องเป็นกรรมการตัดสิน KKU Digital Academy & Contest ในวันที่ 8 ม.ค.2563 เวลา 8.30-12.00 น. ดังนั้นจึงจำเป็นต้องงดเรียนชั่วโมงบรรยาย ในวันที่ 8 ม.ค.2563 ส่วนชั่วโมงปฏิบัติการ จะเรียนตามปกติ
  • งดเรียน บรรยาย วันที่ 8 ม.ค.2563 เวลา 10.30 - 12.30
  • ปฏิบัติการ วันที่ 8 ม.ค.2563 เวลา 13.00 - 17.00 เรียนตามปกติ

  วิชา 322-117 นัดสอบปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

  วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2559
  • กลุ่ม 1 GIS:
   วันที่ 29 พ.ค. 2559 9:00-12:00 ห้อง 6601B
  • กลุ่ม 2 สารสนเทศสถิติ:
   วันที่ 29 พ.ค. 2559 9:00-12:00 ห้อง 6601A
  • กลุ่ม 3 GIS :
   วันที่ 29 พ.ค. 2559 9:00-12:00 ห้อง 6601C
  • กลุ่ม 4 GIS พิเศษ:
   วันที่ 29 พ.ค. 2559 13:00-16:00 ห้อง 6601A
  • กลุ่ม 5 GIS พิเศษ:
   วันที่ 29 พ.ค. 2559 13:00-16:00 ห้อง 6601B
  โจทย์จะเป็นการเขียนโปรแกรมสร้างรูปทรง (SVG)
  นักศึกษาที่ ติดสอบวิชาอื่นในวันเวลา ที่กำหนดให้รีบแจ้งให้อาจารย์ทราบ

  วิชา 322-236 Web Programming

  • การสอบปลายภาค
   หัวข้อที่สอบ ภาษา PHP และ Google App Engine , การอ่านเขียน File, User API, การใช้ Array ...
  • โครงงานกลุ่ม
   ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ทำโครงงานตามเอกสาร project_5801.pdf , project_5802.pdf

  วิชา 322-117 นัดสอบปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

  สอบในชั่วโมงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2559 - 1 เมษายน 2559

  งดเรียน 322-236 Web Application Programming

  เนื่องด้วยมีประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้งดการเรียนการสอน วันที่ 23 มีนาคม 2559
  ดังนั้นจึงของดเรียน วิชา 322-236 Web Application Programming ในวันที่ 23 มีนาคม เวลา 15:00-17:00

  นัดสอบกลางภาค 322-236 Web Application Programming

  • หัวข้อ HTML,CSS(Style),SVG,JavaScript
  • วันที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 17:00 - 20:00 (ห้อง 8103)