DevTrainer

DevTrainer:: C++ IDE for education.

Download Here | Facebook Group

การสอบปฏิบัติการ 02/12/2021 07:56:35

ข้อปฏิบัติในการสอบปฏิบัติการ
 • ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเท่านั้น
  ให้ลงชื่อเข้าสอบด้วยคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น ถ้าระหว่างการสอบมีการเปลี่ยนเครื่องจะต้องแจ้งให้อาจารย์ทราบ
  ระบบจะมีการบันทึกหมายเลขประจำเครื่องไว้ หากมีการเข้ามาทำข้อสอบพร้อมกันมากกว่า 1 เครื่องจะถือว่าทุจริตในการสอบ
 • ไม่ถามกัน
  ห้ามถาม ห้ามลอก ห้ามในเครื่องมือสื่อสาร เช่น Line, Facebook, โทรศัพท์มือถือ หากตรวจพบจะถือว่าทุจริตในการสอบ
 • อย่าสอบแทน
  การให้บุคคลอื่นช่วยทำข้อสอบให้ ถือว่าเป็นการทุจริตขั้นร้ายแรง ห้ามกระทำเด็ดขาด
 • ระหว่างการสอบจะมีการบันทึกหน้าจอ
  เมื่ออยู่ในโหมดการสอบปฏิบัติการ โปรแกรม Devtrainer จะทำการบันทึกภาพหน้าจอไว้ เพื่อใช้ตรวจสอบการทุจริต
reload | check
รหัสประจำตัว:
 • หน้าจอนี้ใช้งานได้เฉพาะโปรแกรม Devtrainer เท่านั้น