DevTrainer

DevTrainer:: C++ IDE for education.

Download Here | Facebook Group

ประกาศที่นั่งสอบปฏิบัติการ
วิชา SC310-001 Computer Programming I ภาคปลาย ปี 2562

 • #ห้องสอบ 9226 วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 09:00-12:00 น.
  จำนวน 50 คน , กลุ่ม 1 สอบ 50 คน
  เลขที่นั่งสอบรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลกลุ่มเรียน
  1623020011-1นางสาวอริศรา สมปิตะ1
  2623020162-0นางสาวกฤตชญา วงศ์จันทร์1
  3623020163-8นายกฤษณะ ทัศนามล1
  4623020165-4นางสาวกิตติมา กมลรัตน์1
  5623020166-2นางสาวกุลธิดา ทุบเสส1
  6623020167-0นายคุณานนต์ จันทร์เหลือง1
  7623020168-8นายจิรวัฒน์ ภักดิ์วาปี1
  8623020169-6นายชุณหกาญจน์ พุฒป่า1
  9623020172-7นางสาวณัฐชา โคตรชัย1
  10623020173-5นางสาวดวงสุดา ศรีพล1
  11623020174-3นางสาวนัฐธิดา เจียมอุดมกรณ์1
  12623020175-1นางสาวนันธิดา บุดดา1
  13623020176-9นายบดีศร สุระพงค์1
  14623020177-7นางสาวเบญจมาภรณ์ ทนนาดี1
  15623020178-5นางสาวปนัดดา สงภักดี1
  16623020180-8นายพร้อมพล อุดมโคตร1
  17623020181-6นางสาวพิจิตรา ไกรษรศรี1
  18623020182-4นางสาวภิรมณ แจ้งกำพี้1
  19623020183-2นางสาวรวิภา เมาะราษี1
  20623020184-0นายรุ่งโรจน์ พรมมาโอน1
  21623020185-8นายวิภู สุวรรณทา1
  22623020186-6นางสาวศศิธร สีโนนยาง1
  23623020187-4นางสาวศิริประภา แวงยางนอก1
  24623020188-2นายศุภกร ขยันกลาง1
  25623020189-0นางสาวสุชาดา โพธิจักร์1
  26623020190-5นางสาวสุนิษา ประภานนท์1
  27623020191-3นางสาวสุวพิชชา ศรีจริยา1
  28623020192-1นายอนุชา คำกุ้ม1
  29623020193-9นางสาวอาธิติยา แก้วใสย์1
  30623020591-7นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์อักษร1
  31623020592-5นางสาวเกษวริน จันทะรัตน์1
  32623020593-3นางสาวจณิสตา ไกยราช1
  33623020594-1นางสาวเฉลิมขวัญ เชื้อบาง1
  34623020595-9นางสาวชญานิศ เจริญวงศ์1
  35623020596-7นางสาวชีวาพร เพ็ชร์มา1
  36623020597-5นายฐาปกรณ์ สุภารีย์1
  37623020598-3นายดนัย ปัทมนรกิจ1
  38623020599-1นางสาวนนทพร บุบผา1
  39623020601-0นางสาวนุชนาฎ หาสอดส่อง1
  40623020602-8นางสาวพรชิตา เจริญเช้า1
  41623020603-6นางสาวภัทรสุดา ชิดโคกกรวด1
  42623020604-4นางสาวภานุชนาถ บัวจันทร์1
  43623020605-2นายวรเมธ สีหานาม1
  44623020606-0นางสาววลาศิณี เกาะน้ำใส1
  45623020607-8นางสาววิชุดา วงศ์พุฒ1
  46623020608-6นายสนั่น ศิริขอนแก่น1
  47623020609-4นางสาวสุชาดา นาคราช1
  48623020610-9นายอภิรัฐ พิมหา1
  49623020816-9นายกฤติธี มหิพันธุ์1
  50623020817-7นางสาวแก้วเกศินี หม่องสร้อย1


 • #ห้องสอบ 9421 วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 09:00-12:00 น.
  จำนวน 49 คน , กลุ่ม 1 สอบ 22 คน, กลุ่ม 5 สอบ 27 คน
  เลขที่นั่งสอบรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลกลุ่มเรียน
  1623020818-5นางสาวฐิติพร ไม้เลิศหล้า1
  2623020819-3นางสาวณิชาภา พงษ์พิศ1
  3623020820-8นางสาวดวงกมล มูลเหลา1
  4623020821-6นางสาวดวงใจ เถาเบา1
  5623020822-4นายธนพล จันทร์ศรีนวล1
  6623020823-2นายธนภัทร สังฆะมณี1
  7623020824-0นางสาวนริษา อุปฮาด1
  8623020825-8นางสาวปณัฐดา บุดดา1
  9623020826-6นางสาวปนัดดา ทาจิตร1
  10623020827-4นางสาวปรีญาพร ทบบิด1
  11623020828-2นายพงษ์ชนะศักดิ์ สุทธิชุม1
  12623020829-0นางสาวพิชยาพร อิสระเดช1
  13623020830-5นางสาวรจนา วรรณศิลป์1
  14623020831-3นางสาวรสสุคนธ์ ทัศสาคร1
  15623020832-1นางสาวรัตติกาล พลสิม1
  16623020833-9นางสาวลินดา แสงตา1
  17623020834-7นายวรินทร์ ยิ่งเกียรตินนท์1
  18623020835-5นางสาวศุภาพิชญ์ ไชยปัญหา1
  19623020836-3นายสหพล ยลวิลาศ1
  20623020837-1นางสาวสุชาดา ผิวทวี1
  21623020838-9นางสาวสุธิมนต์ ลาภเลิศ1
  22623020839-7นางสาวอารียา ทิพโสด1
  23623021060-3นางสาวนวมลลิ์ ตุ่นป่า5
  24623021061-1นายปฐมพงษ์ อุส่าห์5
  25623021062-9นางสาวพรวนัช รัตนพันธุ์5
  26623021063-7นายวีรภัทร วิเศษกลิ่น5
  27623021064-5นางสาวศิริลักษณ์ กลางสูงเนิน5
  28623021065-3นางสาวศุภนุช เย็นขัน5
  29623021066-1นายสราวุธ ล้ำชัยภูมิ5
  30623021067-9นางสาวสุดารัตน์ ดรปัดสา5
  31623021068-7นายอัครินทร์ มีชาลือ5
  32623021069-5นายเอกวิชญ์ กุลกิจ5
  33623021154-4นายกฤตกร แก้วพวง5
  34623021158-6นางสาวกนกพร นนทะชัย5
  35623021159-4นางสาวกมลรัตน์ ติ๊บปาละ5
  36623021160-9นางสาวกมลลักษณ์ พันธุ์รักษ์5
  37623021161-7นายกฤษฎิ์ฐณิยะ ปิยมาพรชัย5
  38623021162-5นายกิตติศัพท์ กุดแถลง5
  39623021163-3นางสาวชณาการณ์ บุตรมาลา5
  40623021164-1นางสาวธัญพิชชา ลิมปิพัฒน์5
  41623021165-9นายศรายุธ วินทะไชย5
  42623021166-7นางสาวปวัณรัตน์ คำมุกดา5
  43623021167-5นางสาวพิทยามณช์ หงอกสิมมา5
  44623021168-3นางสาวมัณฑนา รามสูรย์5
  45623021170-6นายราชศักดิ์ ทองสืบสาย5
  46623021171-4นางสาวสหัสวดี พลบำรุง5
  47623021173-0นางสาวสิริรดา โชตะวัน5
  48623021174-8นางสาวอัจฉรา กระพี้สัตย์5
  49623021175-6นางสาวอูไซมะห์ หมัดหมีม5


 • #ห้องสอบ 9226 วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 13:00-16:00 น.
  จำนวน 50 คน , กลุ่ม 2 สอบ 50 คน
  เลขที่นั่งสอบรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลกลุ่มเรียน
  1623020041-2นางสาวมินตรา ทิพยรัตน์สุนทร2
  2623020042-0นางสาวรติมา ชินวงษ์2
  3623020511-1นางสาวกัญญาวีร์ ศรีเทียมเงิน2
  4623020512-9นางสาวกันยกร วันสาสืบ2
  5623020513-7นางสาวกัลยารัตน์ แสนสมบัติ2
  6623020514-5นางสาวจุฑากาญจน์ ชิงจันทร์2
  7623020515-3นางสาวเจนนภา พุนานิล2
  8623020516-1นางสาวชนัญชิดา เมธีกุลมานิต2
  9623020517-9นายชยากร จันทร์ลุน2
  10623020518-7นางสาวชลธิชา ศาลางาม2
  11623020519-5นายช่วงชัย จันทร์มณี2
  12623020520-0นางสาวฐิติชญา ไกรวงค์2
  13623020521-8นางสาวณิชากร ไชยสุวรรณ2
  14623020522-6นางสาวทัศนวรรณ สาสุข2
  15623020523-4นางสาวธนพร รวมทวี2
  16623020524-2นางสาวธัญพิชชา ศรีสุพัฒน์2
  17623020525-0นางสาวนวลแพร พนาวัฒนวงศ์2
  18623020526-8นางสาวนันทิชา วิชิต2
  19623020527-6นางสาวเบญญาภา ระภูเขียว2
  20623020528-4นายปริชญา หงส์ทองคำ2
  21623020529-2นางสาวปิยะดา โสระ2
  22623020531-5นางสาวภัทรสร เทพบุตร2
  23623020532-3นายมันนี่ พิทักษ์2
  24623020533-1นางสาววณิชยาภรณ์ ป่าโพธิ์ชัน2
  25623020534-9นางสาววรินทร สาวิสิทธิ์2
  26623020535-7นางสาววัชราภรณ์ นามมุงคุณ2
  27623020536-5นางสาววานิตา สมเด็จ2
  28623020537-3นายวิญญู วันทานี2
  29623020539-9นางสาวศศิกานต์ บุญมี2
  30623020540-4นางสาวศุภลักษณา บัวจันทร์2
  31623020541-2นายสิทธัตกะ จรัสแสง2
  32623020542-0นางสาวสุพิชญา ตั้งกิจวานิชย์2
  33623020543-8นางสาวสุภาภรณ์ บุตุธรรม2
  34623020544-6นางสาวสุภาวดี คำทุย2
  35623020545-4นายอภิวัฒน์ เหลี่ยมสิงขร2
  36623020546-2นายอินธิเสน เหมือนชาติ2
  37623020547-0นางสาวอุมาพร คำภิชัย2
  38623020760-0นายกิตติคุณ เกียรติศักดิ์ศิริ2
  39623020761-8นายคำแสน แก้วพิภพ2
  40623020762-6นางสาวจิราพร กลบรัตน์2
  41623020763-4นายวรเดช รุ่งธนอังกูร2
  42623020764-2นางสาววิกานดา หงษ์บุญมี2
  43623020765-0นายศิริวัฒน์ ภูลำสัตย์2
  44623020766-8นางสาวสุลีรักษ์ พานขันธ์2
  45623021040-9นางสาวกิตติมา อุปสุข2
  46623021041-7นายเกียรติศักดิ์ แสนจันทร์2
  47623021042-5นางสาวขนิษฐา ภูโสภา2
  48623021043-3นางสาวจิตติยา ศิริธรรมจักร2
  49623021044-1นายจิตรกร จันทะสี2
  50623021045-9นายชณะชัย อิสระกูล2


 • #ห้องสอบ 9421 วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 13:00-16:00 น.
  จำนวน 59 คน , กลุ่ม 4 สอบ 47 คน, กลุ่ม 2 สอบ 12 คน
  เลขที่นั่งสอบรหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลกลุ่มเรียน
  1613020026-7นางสาวปิยะฉัตร โพธิ์ศรี4
  2613020027-5นายพฤฒิชัย เนื้อศรี4
  3613020188-1นายกรวิชญ์ ทะรังศรี4
  4613020189-9นางสาวกฤติยาภรณ์ สารจันทร์4
  5613020190-4นายตะวัน มาลารส4
  6613020192-0นายธีรพงษ์ ภูคลองนาค4
  7613020193-8นางสาวพรไพลิน จันทร์จิตร4
  8613020194-6นายพัสกร ปัดสี4
  9613020195-4นางสาวแพรเทียนทอง โลหะเวช4
  10613020196-2นางสาวยุวลักษณ์ ดวงมะลา4
  11613020197-0นางสาวศศิราภรณ์ ศรีไม้4
  12613020198-8นายศิริพัฒน์ จานเขื่อง4
  13613020544-5นายกิตติธัช วังหอม4
  14613020546-1นางสาวจิริยาพร จันทะมาตย์4
  15613020548-7นางสาวชลธิชา ภูลคร4
  16613020549-5นายโชคชัย อินแก้ว4
  17613020551-8นางสาวธันยาการต์ พวงมาลัย4
  18613020552-6นายธิติวุฒิ ชูเสน4
  19613020553-4นางสาวธิมาพร รอดจินดา4
  20613020554-2นางสาวนริศรา จันทร์วงษ์4
  21613020556-8นางสาวพรฑิตา ปะตังเวสา4
  22613020557-6นางสาวมิ่งขวัญ เลิกมา4
  23613020558-4นางสาวรชนีกร แซงโคตร4
  24613020559-2นางสาวรัตนติยากร ละชินลา4
  25613020561-5นางสาววาสนา แดนไกล4
  26613020562-3นายเวหา ผิวดำ4
  27613020563-1นางสาวศศิธร นารอง4
  28613020564-9นางสาวศิริลักษณ์ เหล่าวงษา4
  29613020565-7นายสุทัศน์ พุทธิเสน4
  30613020566-5นายสุภทัต ขุนจันทร์4
  31613020567-3นางสาวสุวพิมพ์ พันธ์งาม4
  32613020568-1นางสาวอุษา จารย์โพธิ์4
  33613020962-7MissSOUPHANITH SOUVANNALATH4
  34613020963-5นางสาวกัญญาณัฐ ร่วมรักษ์4
  35613020964-3นายกันทลัส สวรรค์คำธรณ์4
  36613020965-1นางสาวเจตนรินทร์ ขวัญปาก4
  37613020967-7นางสาวณัฐพรรณ เกลี้ยงชน4
  38613020968-5นางสาวดรุณรัตน์ ราชแข็ง4
  39613020969-3นางสาวดลนภา ไชยเรือง4
  40613020970-8นางสาวธัญวรัตม์ กองจันทร์4
  41613020971-6นางสาวนิศา ชารี4
  42613020972-4นางสาวเมธินี บุญแสน4
  43613020974-0นางสาววราณี ราชพัฒน์4
  44613020975-8นายวัชรินทร์ คำบาง4
  45613020976-6นางสาวสิริกันยา ชาติมนตรี4
  46613020977-4นายสุรพงษ์ พูลพุฒ4
  47613020979-0นางสาวอภิชญา อุปัชฌาย์4
  48623021046-7นางสาวชนกานต์ พูลผล2
  49623021047-5นายฐิติวัฒน์ จันทรเสนา2
  50623021048-3นางสาวทอฝัน พงษ์พิเดช2
  51623021049-1นายธนิก พิมภิบาล2
  52623021050-6นางสาวนฤมล ไสยโสภณ2
  53623021051-4นางสาวพลอยบงกช แสงโทโพธิ์2
  54623021052-2นางสาวภิญญาดา เพ็ญสุข2
  55623021053-0นางสาวเมธาวี แก้วคำมี2
  56623021054-8นางสาววนิศรา จงใจ2
  57623021055-6นายวิฆเนศ เกียรติเกษมสุข2
  58623021056-4นางสาวศิริลักษณ์ อาจหนู2
  59623021058-0นางสาวอาธิติยา ธรรมวงษา2