ประกาศที่นั่งสอบปฏิบัติการ
วิชา SC310-001 Computer Programming I ภาคปลาย ปี 2562