322117:Computer Programming 2/2560

ข้อมูลนักศึกษา

คุณไม่ได้เรียนวิชานี้

หน้าหลัก: ข่าวและประกาศ

ประกาศการทำโจทย์เพื่อชดเชยสอบปฏิบัติการ

สำหรับนักศึกษาที่สอบปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 และได้คะแนนน้อย สามารถเข้าทำโจทย์ข้อสอบใหม่ด้วยตนเอง จำนวน 6 ข้อ ได้ โดยใช้โปรแกรม devtrainer โดยให้ส่งภายในวันที่ 31 พค.2560
 • สอบปฏิบัติการ
  • Sec 1, 5: วันที่ 18 พค. 2558 13:00-16:00 ห้อง 6601A, B
  • Sec 2 : วันที่ 19 พค. 2558 13:00-16:00 ห้อง 6601A, B
  • Sec 3, 4: วันที่ 11 พค. 2558 13:00-16:00 ห้อง 6601A, B
 • การฝึกปฏิบัติ ภาษา C เริ่มวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
  ให้เข้าไป Download โปรแกรม Devtrainer เพื่อทำแบบฝึกหัด
 • สำหรับแบบฝึกหัด code.org ให้ทำให้ครบทุก Level ใน Course 4 ภายในวันที่ 6 กพ.2558
 • Introduction to Programming
  รหัสสำหรับแต่ละกลุ่ม
  • Section 1: CVXFOS
  • Section 2: UJENTS
  • Section 3: LRZKUL
  • Section 4: SXYSAG
  • Section 5: AVFMJP