322236:Web Programming 2/2559

ข้อมูลนักศึกษา

คุณไม่ได้เรียนวิชานี้

หน้าหลัก: ข่าวและประกาศ

ตัวอย่างการสร้างหน้าเว็บจัดการข้อมูล

การใช้งาน Git เบื้องต้น

นัดสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

โครงงานวิชา 322-236 Web Programming

ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ทำโครงงานตามเอกสาร project_5801.pdf , project_5802.pdf

ข่าวเก่า

นัด present โครงงาน

  • กลุ่ม 1-2 ภาคปกติ :12 พค 2558 เวลา 13:00-16:00 ห้อง 8512
  • กลุ่ม 3 ภาคพิเศษ : 12 พค 2558 เวลา 9:00-12:00 ห้อง 6601A
  • ไฟล์ source code ของ project ให้บันทึกไว้ใน google drive
  • ไฟล์ตัวอย่าง สร้างเว็บโครงงาน ดูจากตัวอย่างในเอกสาร
  • งานเดี่ยว : แก้ไข ให้เสร็จก่อน 12 พค 2558
เนื่องจาก Google App Engine ได้เปลี่ยน Version ของ PHP เป็น 5.5 ดังนั้นจะต้องแก้ไขไฟล์ app.yaml จาก php เป็น php55 ดังภาพ

งานวันที่ 2/4/2558

  • ทำ PHP 1 และ PHP 2
  • จัดกลุ่มโครงงาน

นัดสอบกลางภาค

  • sec 1, 2 ภาคปกติ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 16:00 - 19:00 ห้อง 5102
  • sec 3 ภาคพิเศษ วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 ห้อง 6601A
สอบข้อเขียน เรื่อง HTML, CSS, JavaScript, jQuery
  • บทเรียน jQuery