342211:Algorithms and Data Structures 1/2563

ข้อมูลนักศึกษา

คุณไม่ได้เรียนวิชานี้

หน้าหลัก: ข่าวและประกาศ

ประกาศ: เรียนชดเชย ภาคต้น ปี 2562 กลุ่มที่ 3

เนื่องจากมีวันหยุดที่ตรงกับวันจันทร์จำนวนหลายวันจึงจำเป็นต้องมีการเรียนชดเชยดังนี้
เปลี่ยนเวลาเรียนจาก วันจันทร์ 10:30-12:30 ห้อง 5104 เป็น จาก วันจันทร์ 08:30-12:30 ห้อง 6201D
เริ่มวันที่ 30 ก.ย. 2562 - 4 พ.ย. 2562

นัดสอบกลางภาค 2562 (แก้ไข)

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 20.00 ห้อง 8105
เปลี่ยนเป็น วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 17.00 - 20.00 ห้อง 8103
สอบข้อเขียนอัตนัย เนื้อหา บทที่ 1 - บทที่ 4
 1. การวิเคราะห์ Algorithm
 2. Array
 3. Linked List
 4. Stack, Queue

เอกสารประกอบการสอนวิชา 342211


ซื้อได้ที่ สารบรรณภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชั้น 3 ตึก SC06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ราคาเล่มละ 150 บาท

การเรียงข้อมูล

 1. Bubble Sort
 2. Selection Sort
 3. Insertion Sort
 4. Shell Sort
 5. Quick Sort
 6. Heap Sort
 7. Binary Tree Sort