342266:Mobile Web Application Development 2/2562

ข้อมูลนักศึกษา

คุณไม่ได้เรียนวิชานี้

ข้อมูลโครงงาน

คุณไม่ได้เรียนวิชานี้

หน้าหลัก: ข่าวและประกาศ

การสอบปลายภาค ปี 2562

กดที่นี่
ปิดระบบ เวลา 24.00 น. วันที่ 1 เมษายน 2563

ข้อมูลรายวิชา
  • รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
    342236 หรือ 342431 หรือ 342432 หรือ 322132 หรือ 322236 หรือ 322432
  • จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5)
  • สำหรับสาขา IT เป็นวิชาเลือกเอก กลุ่มย่อยที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บ (Track Web)
  • สำหรับสาขา CS และ GIS เป็น วิชาเลือกเสรี