342266:Mobile Web Application Development 2/2563

ข้อมูลนักศึกษา

คุณไม่ได้เรียนวิชานี้

รหัสวิชา342266
ชื่อวิชา(ภาษาอังกฤษ)Mobile Web Application Development
ชื่อวิชา(ภาษาไทย)
ปีการศึกษา2563
ภาคการศึกษา2
คำอธิบายประจำวิชา
หัวข้อ
เอกสารแนะนำรายวิชา
กลุ่มที่ อาจารย์ TA
1IT ปกติ
    2IT พิเศษ