342266:(SC310006) Mobile Web Application Development 2/2564

ข้อมูลนักศึกษา

คุณไม่ได้เรียนวิชานี้

โครงงานกลุ่ม ปี 2564/2

เรียงตาม : สาขาวิชา, อาจารย์ที่ปรึกษา เลขที่กลุ่ม,

  ผู้ที่ยังไม่มีกลุ่ม

  1. 593020442-1 นาย พงศธร โสลุน CS ปกติ 2564/2
  2. 623020033-1 นาย กิตติศักดิ์ เหง้าศรีไพร CS ปกติ 2564/2
  3. 623020034-9 นางสาว จุฑาทิพย์ บุญรมย์ CS ปกติ 2564/2
  4. 623020036-5 นาย ณัฐวัฒน์ แซ่ตัง CS ปกติ 2564/2
  5. 623020037-3 นางสาว ธนาพร ศรีโชติ CS ปกติ 2564/2
  6. 623020038-1 นาย ธีรภัทร์ ลอยนอก CS ปกติ 2564/2
  7. 623020039-9 นาย สุรชา สีลาอาสน์ CS ปกติ 2564/2
  8. 623020040-4 นาย หัสวรรษ อัคติ CS ปกติ 2564/2
  9. 623020459-7 นางสาว กนกพร แพงไทย CS ปกติ 2564/2
  10. 623020461-0 นางสาว กัญญาณัฐ ใสปาน CS ปกติ 2564/2
  11. 623020462-8 นางสาว กัญญาณี สามิภักดิ์ CS ปกติ 2564/2
  12. 623020469-4 นางสาว ณัฐธิดา สายหม่าน CS ปกติ 2564/2
  13. 623020472-5 นาย ธนโชติ เตชะศิริธนะกุล CS ปกติ 2564/2
  14. 623020474-1 นางสาว นัฐชา ทาทองบุญ CS ปกติ 2564/2
  15. 623020477-5 นาย ปณิธาน เทพบุดดี CS ปกติ 2564/2
  16. 623020481-4 นาย พลวัตร พิลาวงษ์ CS ปกติ 2564/2
  17. 623020482-2 นาย พีรภัทร ถนอมทรัพย์ CS ปกติ 2564/2
  18. 623020486-4 นางสาว เมษิณี ยมนัตถ์ CS ปกติ 2564/2
  19. 623020487-2 นาย ยุทธนา ชื่นจบก CS ปกติ 2564/2
  20. 623020491-1 นางสาว วรรษิดา เกตะวันดี CS ปกติ 2564/2
  21. 623020499-5 นางสาว สินีนาฏ เทียกมูล CS ปกติ 2564/2
  22. 623020505-6 นาย อภิชาติ มูลวันดี CS ปกติ 2564/2
  23. 623020506-4 นางสาว อรประวีณ์ มนตรีชน CS ปกติ 2564/2
  24. 623020507-2 นางสาว อัญมณี รุ่งเป้า CS ปกติ 2564/2
  25. 623020508-0 นางสาว อารยา หาระคุโน CS ปกติ 2564/2
  26. 623020737-5 นาย คฑาทอง อภิรัตยาภา CS ปกติ 2564/2
  27. 623020740-6 นางสาว ณิชากร ศรีวะรมย์ CS ปกติ 2564/2
  28. 623020741-4 นาย ดุลยณัฐ นิตย์ใหม่ CS ปกติ 2564/2
  29. 623020746-4 นาย พชระ โคตรมณี CS ปกติ 2564/2
  30. 623020752-9 นาย รัชพล ยะพลหา CS ปกติ 2564/2
  31. 623020754-5 นางสาว สุภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ CS ปกติ 2564/2
  32. 623020758-7 นาย อัครพนธ์ กาแก้ว CS ปกติ 2564/2
  33. 623020759-5 นาย อานัติพนธ์ กุลรัตน์ CS ปกติ 2564/2
  34. 623021011-6 นาย กฤตเมธ ศิริสุนทร CS ปกติ 2564/2
  35. 623021014-0 นาย เจษฎากร กาญจนะสันติสุข CS ปกติ 2564/2
  36. 623021016-6 นาย ชาญยุทธ ไวสูงเนิน CS ปกติ 2564/2
  37. 623021017-4 นางสาว ชุตินธร วงค์พิพัฒน์ CS ปกติ 2564/2
  38. 623021018-2 นาย ชุติพนธ์ ศรีโยธา CS ปกติ 2564/2
  39. 623021019-0 นาย ณัชนพ มะลิรส CS ปกติ 2564/2
  40. 623021021-3 นาย ทัตธน พีระธรรม CS ปกติ 2564/2
  41. 623021024-7 นาย นฤบดินทร์ สัมพันธสิทธิ์ CS ปกติ 2564/2
  42. 623021026-3 นาย นิติภูมิ เสนาลา CS ปกติ 2564/2
  43. 623021034-4 นาย วชิรวิทย์ ยวงวิภักดิ์ CS ปกติ 2564/2
  44. 623021036-0 นางสาว ศศิวิมล สว่างวงศ์ CS ปกติ 2564/2
  45. 623021038-6 นางสาว อภัสรา ประมวลธนกิจ CS ปกติ 2564/2
  46. 593020978-0 นาย สรวิชญ์ ศิลปะรายะ CS พิเศษ 2564/2
  47. 623021103-1 นาย ไชยวัฒน์ เครือคุณากร CS พิเศษ 2564/2
  48. 623021108-1 นาย ธนภัทร เจริญคุณ CS พิเศษ 2564/2
  49. 623021111-2 นางสาว บุศราทิพย์ ผาติชัยเกียรติ CS พิเศษ 2564/2
  50. 623021112-0 นางสาว ปรารถนา ดวงภูเขียว CS พิเศษ 2564/2
  51. 623021117-0 นาย ภานุวัฒน์ บัวจาน CS พิเศษ 2564/2
  52. 623021185-3 นาย จักนรินทร์ ท้าวจันทร์ CS พิเศษ 2564/2
  53. 623021186-1 นาย จักรภพ บึงกา CS พิเศษ 2564/2
  54. 623021188-7 นางสาว ชลทิชา ชิณจักร CS พิเศษ 2564/2
  55. 623021192-6 นาย นนทกานต์ มูลเพชร CS พิเศษ 2564/2
  56. 623021193-4 นาย นาคินทร์ พันตาเอก CS พิเศษ 2564/2
  57. 623021198-4 นาย พงษ์อิสรา สร้อยพุด CS พิเศษ 2564/2
  58. 623021199-2 นาย พศวัต ศรีแก้ว CS พิเศษ 2564/2
  59. 623021201-1 นาย พีรวัส ศรีบุญสม CS พิเศษ 2564/2
  60. 623021202-9 นาย ภัทรธร ดีสุรกุล CS พิเศษ 2564/2
  61. 623021203-7 นาย ภานุวัฒน์ มั่นธรรมมงคล CS พิเศษ 2564/2
  62. 623021204-5 นางสาว รัตติกาล สุนทะศักดิ์ CS พิเศษ 2564/2
  63. 623021206-1 นางสาว วันวิสาข์ รักษาศิล CS พิเศษ 2564/2
  64. 623021210-0 นางสาว ศุภัทรินทร์ แก้วประเสริฐ CS พิเศษ 2564/2
  65. 623021211-8 นางสาว สิริญญา ทวีโคตร CS พิเศษ 2564/2
  66. 623021216-8 นาย อาทิตย์ กระโห้ทอง CS พิเศษ 2564/2
  67. 623021218-4 นาย ชัยวัฒน์ วชิรศิริกุล CS พิเศษ 2564/2
  68. 613020158-0 นาย ธนพล มุระดา IT ปกติ 2564/2
  69. 613020166-1 นาย พงศ์พชร พรคุณา IT ปกติ 2564/2
  70. 613020514-4 นาย ติณณ์นภัส พยัคฆกุล IT ปกติ 2564/2
  71. 613020543-7 นาย เอื้ออาทร วิบูลกุล IT ปกติ 2564/2
  72. 613020909-1 นาย ศาสตรา ภูจอมขาว IT ปกติ 2564/2
  73. 633020275-8 นาย เจษฎา ปราณีตพลกรัง IT ปกติ 2564/2
  74. 633020278-2 นาย ไชยยศ มะลิงาม IT ปกติ 2564/2
  75. 633020279-0 นาย ไววิทย์ เหล่านิยมไทย IT ปกติ 2564/2
  76. 633020280-5 นางสาว กมลชนก หงษ์พิพิธ IT ปกติ 2564/2
  77. 633020283-9 นาย กิตติพงษ์ จำปา IT ปกติ 2564/2
  78. 633020284-7 นาย กิตติศักดิ์ พจนาไพบูลย์ IT ปกติ 2564/2
  79. 633020288-9 นางสาว ชนิกา ไกยะวงษ์ IT ปกติ 2564/2
  80. 633020290-2 นาย ฐิติพงศ์ กาญจนดำรงนันท์ IT ปกติ 2564/2
  81. 633020292-8 นางสาว ณัฐพิมล เมืองวุฒทานันท์ IT ปกติ 2564/2
  82. 633020297-8 นาย ธีรนันท์ หัสจรรย์ IT ปกติ 2564/2
  83. 633020298-6 นาย ธีรพงศ์ สังกะ IT ปกติ 2564/2
  84. 633020303-9 นาย นันฐวุฒิ ต้นสวรรค์ IT ปกติ 2564/2
  85. 633020304-7 นางสาว นิรนาฎ จันชะนะ IT ปกติ 2564/2
  86. 633020306-3 นาย บูรพา นาโควงค์ IT ปกติ 2564/2
  87. 633020307-1 นางสาว ปัทมพร วงษ์อัง IT ปกติ 2564/2
  88. 633020313-6 นางสาว พิชามล บุญศรี IT ปกติ 2564/2
  89. 633020314-4 นาย พิพัฒน์พล พรเสนา IT ปกติ 2564/2
  90. 633020323-3 นาย รัฐศาสตร์ เพียวงษ์ IT ปกติ 2564/2
  91. 633020326-7 นางสาว วรรณกานต์ มะโนมัย IT ปกติ 2564/2
  92. 633020328-3 นาย วุฒิชัย ขันทะพล IT ปกติ 2564/2
  93. 633020329-1 นาย ศรัณย์ พิลึก IT ปกติ 2564/2
  94. 633020331-4 นางสาว ศุภิสรา พรพิพัฒน์ IT ปกติ 2564/2
  95. 633020333-0 นาย สิรวิชญ์ ลิ่มสุวัฒนาพงษ์ IT ปกติ 2564/2
  96. 633020338-0 นางสาว อรอินทร์ ผ่องแผ้ว IT ปกติ 2564/2
  97. 633020451-4 นางสาว ชัญญารักษ์ ค่าเอ่น IT ปกติ 2564/2
  98. 633020452-2 นาย ณัฐพงษ์ ทองยา IT ปกติ 2564/2
  99. 633020455-6 นางสาว ณัฐชยา พรวนแก้ว IT ปกติ 2564/2
  100. 633020457-2 นางสาว อารียา เลิศอารยกุล IT ปกติ 2564/2
  101. 633020458-0 นาย ปวิธ อึ้งอารุณยะวี IT ปกติ 2564/2
  102. 633020459-8 นางสาว พิมพ์นิภา ศรีสมอ IT ปกติ 2564/2
  103. 633020464-5 นาย ศิรณัฏฐ วงษ์วัฒนนิติกุล IT ปกติ 2564/2
  104. 633020913-2 นางสาว กนกนันท์ พรรษา IT ปกติ 2564/2
  105. 633020914-0 นางสาว ฉัตรลดา กิมะโน IT ปกติ 2564/2
  106. 633020915-8 นางสาว ชณากาล แพ่งสภา IT ปกติ 2564/2
  107. 633020917-4 นางสาว ณัฐริดา ราศรี IT ปกติ 2564/2
  108. 633020921-3 นาย นิรุทต์ ชาตะบุตร IT ปกติ 2564/2
  109. 633020924-7 นางสาว เพชรมณี ติ๊บปาละ IT ปกติ 2564/2
  110. 633020925-5 นาย ภูธเนศ รูปสูง IT ปกติ 2564/2
  111. 633020926-3 นางสาว มิรันตรา ผาสกุล IT ปกติ 2564/2
  112. 633020931-0 นางสาว อุไรพร กองไตร IT ปกติ 2564/2
  113. 633021068-8 นาย กวินภพ กรมวดี IT พิเศษ 2564/2
  114. 633021072-7 นาย จักรินทร์ วรพุทธิกุล IT พิเศษ 2564/2
  115. 633021073-5 นางสาว จุฑามาศ กิจโป้ IT พิเศษ 2564/2
  116. 633021081-6 นางสาว ทรงโสม แก้วคำแสน IT พิเศษ 2564/2
  117. 633021082-4 นางสาว ทรงอัปสร สำโรงลุน IT พิเศษ 2564/2
  118. 633021083-2 นาย ธนากร พรมรัง IT พิเศษ 2564/2
  119. 633021087-4 นาย นครินทร์ ไพรไพศาล IT พิเศษ 2564/2
  120. 633021089-0 นางสาว นิภาภัทร นระทัด IT พิเศษ 2564/2
  121. 633021092-1 นางสาว ปพิชญา คำปิคา IT พิเศษ 2564/2
  122. 633021094-7 นางสาว ปารย์ไพลิน วิสาสังข์ IT พิเศษ 2564/2
  123. 633021096-3 นาย พรตบดินทร์ สรรพโส IT พิเศษ 2564/2
  124. 633021097-1 นาย พลรัตน์ สิกขา IT พิเศษ 2564/2
  125. 633021100-8 นางสาว รัตนธิดา นันทบัน IT พิเศษ 2564/2
  126. 633021105-8 นางสาว ศุภัสษร สมรส IT พิเศษ 2564/2
  127. 633021107-4 นางสาว สุธินันท์ พรหมศิริ IT พิเศษ 2564/2
  128. 633021108-2 นางสาว สุรภา พิมพ์สวัสดิ์ IT พิเศษ 2564/2
  129. 633021111-3 นาย อรรถชัย มีใหม่ IT พิเศษ 2564/2
  130. 633021234-7 นางสาว กรันฑรัตน์ สามงามน้อย IT พิเศษ 2564/2
  131. 633021237-1 นาย เจษฎา เสงี่ยมสูงเนิน IT พิเศษ 2564/2
  132. 633021253-3 นาย พีรพัฒน์ พานิช IT พิเศษ 2564/2
  133. 633021258-3 นางสาว รมณีย์ ทุมสิทธิ์ IT พิเศษ 2564/2
  134. 633021265-6 นางสาว อริษา พูนชัย IT พิเศษ 2564/2