SC310001:Computer Programming I 2/2564

ข้อมูลนักศึกษา

คุณไม่ได้เรียนวิชานี้

หน้าหลัก: ข่าวและประกาศ

Facebook Group วิชา SC310001
ประกาศ:วิชา SC310-001 Computer Programming I ภาคปลาย ปี 2562

TAKE-HOME-EXAM
 • ให้นักศึกษาดาวน์โหลดข้อสอบ จากนั้นพิมพ์ลงกระดาษเพื่อเขียนตอบ
 • กรณีไม่มีเครื่องพิมพ์ นักศึกษาสามารถลอกโจทย์ลงในกระดาษเปล่า และ เขียนตอบได้
 • Download ข้อสอบปลายภาค
 • กำหนดส่ง ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 16:00 น. การส่งทำได้ 3 วิธี
  1. ส่งด้วยตนเอง กล่องส่งงานหน้าห้องสารบรรณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร SC06
  2. ทางออนไลน์ โดยส่งไฟล์ข้อสอบที่ทำเสร็จแล้วผ่านทาง Google Form: https://bit.ly/39cR5TG
   รับเฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น นศ.สามารถสร้างไฟล์ PDF จากกล้องถ่ายภาพบนโทรศัพท์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Lens: สำหรับ Android| สำหรับ IPhone
  3. ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุในข้อสอบ
(แก้ไขล่าสุด 23/3/2563 02:00)