SC310001:Computer Programming I 2/2562

ข้อมูลนักศึกษา

คุณไม่ได้เรียนวิชานี้

รหัสวิชาSC310001
ชื่อวิชา(ภาษาอังกฤษ)Computer Programming I
ชื่อวิชา(ภาษาไทย)การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
ปีการศึกษา2562
ภาคการศึกษา2
คำอธิบายประจำวิชา
หัวข้อ
เอกสารแนะนำรายวิชา
กลุ่มที่ อาจารย์ TA
1GIS ปกติ
    2SI
      4STAT
        5GIS พิเศษ