SC310001:Computer Programming I 2/2564

ข้อมูลนักศึกษา

คุณไม่ได้เรียนวิชานี้

รหัสวิชาSC310001
ชื่อวิชา(ภาษาอังกฤษ)Computer Programming I
ชื่อวิชา(ภาษาไทย)การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
ปีการศึกษา2564
ภาคการศึกษา2
คำอธิบายประจำวิชา
หัวข้อ
เอกสารแนะนำรายวิชา
กลุ่มที่ อาจารย์ TA
1GIS
    2สถิติ
      3สถิติ
        4GIS พิเศษ