SC310001:Computer Programming I 2/2562

ข้อมูลนักศึกษา

คุณไม่ได้เรียนวิชานี้

โครงงานกลุ่ม ปี 2562/2

เรียงตาม : สาขาวิชา, อาจารย์ที่ปรึกษา เลขที่กลุ่ม,

  ผู้ที่ยังไม่มีกลุ่ม

  1. 623020011-1 นางสาว อริศรา สมปิตะ GIS ปกติ 2562/2
  2. 623020162-0 นางสาว กฤตชญา วงศ์จันทร์ GIS ปกติ 2562/2
  3. 623020163-8 นาย กฤษณะ ทัศนามล GIS ปกติ 2562/2
  4. 623020165-4 นางสาว กิตติมา กมลรัตน์ GIS ปกติ 2562/2
  5. 623020166-2 นางสาว กุลธิดา ทุบเสส GIS ปกติ 2562/2
  6. 623020167-0 นาย คุณานนต์ จันทร์เหลือง GIS ปกติ 2562/2
  7. 623020168-8 นาย จิรวัฒน์ ภักดิ์วาปี GIS ปกติ 2562/2
  8. 623020169-6 นาย ชุณหกาญจน์ พุฒป่า GIS ปกติ 2562/2
  9. 623020170-1 นางสาว ญาณิศา พันเดช GIS ปกติ 2562/2
  10. 623020172-7 นางสาว ณัฐชา โคตรชัย GIS ปกติ 2562/2
  11. 623020173-5 นางสาว ดวงสุดา ศรีพล GIS ปกติ 2562/2
  12. 623020174-3 นางสาว นัฐธิดา เจียมอุดมกรณ์ GIS ปกติ 2562/2
  13. 623020175-1 นางสาว นันธิดา บุดดา GIS ปกติ 2562/2
  14. 623020176-9 นาย บดีศร สุระพงค์ GIS ปกติ 2562/2
  15. 623020177-7 นางสาว เบญจมาภรณ์ ทนนาดี GIS ปกติ 2562/2
  16. 623020178-5 นางสาว ปนัดดา สงภักดี GIS ปกติ 2562/2
  17. 623020180-8 นาย พร้อมพล อุดมโคตร GIS ปกติ 2562/2
  18. 623020181-6 นางสาว พิจิตรา ไกรษรศรี GIS ปกติ 2562/2
  19. 623020182-4 นางสาว ภิรมณ แจ้งกำพี้ GIS ปกติ 2562/2
  20. 623020183-2 นางสาว รวิภา เมาะราษี GIS ปกติ 2562/2
  21. 623020184-0 นาย รุ่งโรจน์ พรมมาโอน GIS ปกติ 2562/2
  22. 623020185-8 นาย วิภู สุวรรณทา GIS ปกติ 2562/2
  23. 623020186-6 นางสาว ศศิธร สีโนนยาง GIS ปกติ 2562/2
  24. 623020187-4 นางสาว ศิริประภา แวงยางนอก GIS ปกติ 2562/2
  25. 623020188-2 นาย ศุภกร ขยันกลาง GIS ปกติ 2562/2
  26. 623020189-0 นางสาว สุชาดา โพธิจักร์ GIS ปกติ 2562/2
  27. 623020190-5 นางสาว สุนิษา ประภานนท์ GIS ปกติ 2562/2
  28. 623020191-3 นางสาว สุวพิชชา ศรีจริยา GIS ปกติ 2562/2
  29. 623020192-1 นาย อนุชา คำกุ้ม GIS ปกติ 2562/2
  30. 623020193-9 นางสาว อาธิติยา แก้วใสย์ GIS ปกติ 2562/2
  31. 623020591-7 นางสาว กัญญารัตน์ พิมพ์อักษร GIS ปกติ 2562/2
  32. 623020592-5 นางสาว เกษวริน จันทะรัตน์ GIS ปกติ 2562/2
  33. 623020593-3 นางสาว จณิสตา ไกยราช GIS ปกติ 2562/2
  34. 623020594-1 นางสาว เฉลิมขวัญ เชื้อบาง GIS ปกติ 2562/2
  35. 623020595-9 นางสาว ชญานิศ เจริญวงศ์ GIS ปกติ 2562/2
  36. 623020596-7 นางสาว ชีวาพร เพ็ชร์มา GIS ปกติ 2562/2
  37. 623020597-5 นาย ฐาปกรณ์ สุภารีย์ GIS ปกติ 2562/2
  38. 623020598-3 นาย ดนัย ปัทมนรกิจ GIS ปกติ 2562/2
  39. 623020599-1 นางสาว นนทพร บุบผา GIS ปกติ 2562/2
  40. 623020601-0 นางสาว นุชนาฎ หาสอดส่อง GIS ปกติ 2562/2
  41. 623020602-8 นางสาว พรชิตา เจริญเช้า GIS ปกติ 2562/2
  42. 623020603-6 นางสาว ภัทรสุดา ชิดโคกกรวด GIS ปกติ 2562/2
  43. 623020604-4 นางสาว ภานุชนาถ บัวจันทร์ GIS ปกติ 2562/2
  44. 623020605-2 นาย วรเมธ สีหานาม GIS ปกติ 2562/2
  45. 623020606-0 นางสาว วลาศิณี เกาะน้ำใส GIS ปกติ 2562/2
  46. 623020607-8 นางสาว วิชุดา วงศ์พุฒ GIS ปกติ 2562/2
  47. 623020608-6 นาย สนั่น ศิริขอนแก่น GIS ปกติ 2562/2
  48. 623020609-4 นางสาว สุชาดา นาคราช GIS ปกติ 2562/2
  49. 623020610-9 นาย อภิรัฐ พิมหา GIS ปกติ 2562/2
  50. 623020816-9 นาย กฤติธี มหิพันธุ์ GIS ปกติ 2562/2
  51. 623020817-7 นางสาว แก้วเกศินี หม่องสร้อย GIS ปกติ 2562/2
  52. 623020818-5 นางสาว ฐิติพร ไม้เลิศหล้า GIS ปกติ 2562/2
  53. 623020819-3 นางสาว ณิชาภา พงษ์พิศ GIS ปกติ 2562/2
  54. 623020820-8 นางสาว ดวงกมล มูลเหลา GIS ปกติ 2562/2
  55. 623020821-6 นางสาว ดวงใจ เถาเบา GIS ปกติ 2562/2
  56. 623020822-4 นาย ธนพล จันทร์ศรีนวล GIS ปกติ 2562/2
  57. 623020823-2 นาย ธนภัทร สังฆะมณี GIS ปกติ 2562/2
  58. 623020824-0 นางสาว นริษา อุปฮาด GIS ปกติ 2562/2
  59. 623020825-8 นางสาว ปณัฐดา บุดดา GIS ปกติ 2562/2
  60. 623020826-6 นางสาว ปนัดดา ทาจิตร GIS ปกติ 2562/2
  61. 623020827-4 นางสาว ปรีญาพร ทบบิด GIS ปกติ 2562/2
  62. 623020828-2 นาย พงษ์ชนะศักดิ์ สุทธิชุม GIS ปกติ 2562/2
  63. 623020829-0 นางสาว พิชยาพร อิสระเดช GIS ปกติ 2562/2
  64. 623020830-5 นางสาว รจนา วรรณศิลป์ GIS ปกติ 2562/2
  65. 623020831-3 นางสาว รสสุคนธ์ ทัศสาคร GIS ปกติ 2562/2
  66. 623020832-1 นางสาว รัตติกาล พลสิม GIS ปกติ 2562/2
  67. 623020833-9 นางสาว ลินดา แสงตา GIS ปกติ 2562/2
  68. 623020834-7 นาย วรินทร์ ยิ่งเกียรตินนท์ GIS ปกติ 2562/2
  69. 623020835-5 นางสาว ศุภาพิชญ์ ไชยปัญหา GIS ปกติ 2562/2
  70. 623020836-3 นาย สหพล ยลวิลาศ GIS ปกติ 2562/2
  71. 623020837-1 นางสาว สุชาดา ผิวทวี GIS ปกติ 2562/2
  72. 623020838-9 นางสาว สุธิมนต์ ลาภเลิศ GIS ปกติ 2562/2
  73. 623020839-7 นางสาว อารียา ทิพโสด GIS ปกติ 2562/2
  74. T57203 TA3 322117 GIS ปกติ 2562/2
  75. 623020041-2 นางสาว มินตรา ทิพยรัตน์สุนทร SI 2562/2
  76. 623020042-0 นางสาว รติมา ชินวงษ์ SI 2562/2
  77. 623020511-1 นางสาว กัญญาวีร์ ศรีเทียมเงิน SI 2562/2
  78. 623020512-9 นางสาว กันยกร วันสาสืบ SI 2562/2
  79. 623020513-7 นางสาว กัลยารัตน์ แสนสมบัติ SI 2562/2
  80. 623020514-5 นางสาว จุฑากาญจน์ ชิงจันทร์ SI 2562/2
  81. 623020515-3 นางสาว เจนนภา พุนานิล SI 2562/2
  82. 623020516-1 นางสาว ชนัญชิดา เมธีกุลมานิต SI 2562/2
  83. 623020517-9 นาย ชยากร จันทร์ลุน SI 2562/2
  84. 623020518-7 นางสาว ชลธิชา ศาลางาม SI 2562/2
  85. 623020519-5 นาย ช่วงชัย จันทร์มณี SI 2562/2
  86. 623020520-0 นางสาว ฐิติชญา ไกรวงค์ SI 2562/2
  87. 623020521-8 นางสาว ณิชากร ไชยสุวรรณ SI 2562/2
  88. 623020522-6 นางสาว ทัศนวรรณ สาสุข SI 2562/2
  89. 623020523-4 นางสาว ธนพร รวมทวี SI 2562/2
  90. 623020524-2 นางสาว ธัญพิชชา ศรีสุพัฒน์ SI 2562/2
  91. 623020525-0 นางสาว นวลแพร พนาวัฒนวงศ์ SI 2562/2
  92. 623020526-8 นางสาว นันทิชา วิชิต SI 2562/2
  93. 623020527-6 นางสาว เบญญาภา ระภูเขียว SI 2562/2
  94. 623020528-4 นาย ปริชญา หงส์ทองคำ SI 2562/2
  95. 623020529-2 นางสาว ปิยะดา โสระ SI 2562/2
  96. 623020531-5 นางสาว ภัทรสร เทพบุตร SI 2562/2
  97. 623020532-3 นาย มันนี่ พิทักษ์ SI 2562/2
  98. 623020533-1 นางสาว วณิชยาภรณ์ ป่าโพธิ์ชัน SI 2562/2
  99. 623020534-9 นางสาว วรินทร สาวิสิทธิ์ SI 2562/2
  100. 623020535-7 นางสาว วัชราภรณ์ นามมุงคุณ SI 2562/2
  101. 623020536-5 นางสาว วานิตา สมเด็จ SI 2562/2
  102. 623020537-3 นาย วิญญู วันทานี SI 2562/2
  103. 623020539-9 นางสาว ศศิกานต์ บุญมี SI 2562/2
  104. 623020540-4 นางสาว ศุภลักษณา บัวจันทร์ SI 2562/2
  105. 623020541-2 นาย สิทธัตกะ จรัสแสง SI 2562/2
  106. 623020542-0 นางสาว สุพิชญา ตั้งกิจวานิชย์ SI 2562/2
  107. 623020543-8 นางสาว สุภาภรณ์ บุตุธรรม SI 2562/2
  108. 623020544-6 นางสาว สุภาวดี คำทุย SI 2562/2
  109. 623020545-4 นาย อภิวัฒน์ เหลี่ยมสิงขร SI 2562/2
  110. 623020546-2 นาย อินธิเสน เหมือนชาติ SI 2562/2
  111. 623020547-0 นางสาว อุมาพร คำภิชัย SI 2562/2
  112. 623020760-0 นาย กิตติคุณ เกียรติศักดิ์ศิริ SI 2562/2
  113. 623020761-8 นาย คำแสน แก้วพิภพ SI 2562/2
  114. 623020762-6 นางสาว จิราพร กลบรัตน์ SI 2562/2
  115. 623020763-4 นาย วรเดช รุ่งธนอังกูร SI 2562/2
  116. 623020764-2 นางสาว วิกานดา หงษ์บุญมี SI 2562/2
  117. 623020765-0 นาย ศิริวัฒน์ ภูลำสัตย์ SI 2562/2
  118. 623020766-8 นางสาว สุลีรักษ์ พานขันธ์ SI 2562/2
  119. 623021040-9 นางสาว กิตติมา อุปสุข SI 2562/2
  120. 623021041-7 นาย เกียรติศักดิ์ แสนจันทร์ SI 2562/2
  121. 623021042-5 นางสาว ขนิษฐา ภูโสภา SI 2562/2
  122. 623021043-3 นางสาว จิตติยา ศิริธรรมจักร SI 2562/2
  123. 623021044-1 นาย จิตรกร จันทะสี SI 2562/2
  124. 623021045-9 นาย ชณะชัย อิสระกูล SI 2562/2
  125. 623021046-7 นางสาว ชนกานต์ พูลผล SI 2562/2
  126. 623021047-5 นาย ฐิติวัฒน์ จันทรเสนา SI 2562/2
  127. 623021048-3 นางสาว ทอฝัน พงษ์พิเดช SI 2562/2
  128. 623021049-1 นาย ธนิก พิมภิบาล SI 2562/2
  129. 623021050-6 นางสาว นฤมล ไสยโสภณ SI 2562/2
  130. 623021051-4 นางสาว พลอยบงกช แสงโทโพธิ์ SI 2562/2
  131. 623021052-2 นางสาว ภิญญาดา เพ็ญสุข SI 2562/2
  132. 623021053-0 นางสาว เมธาวี แก้วคำมี SI 2562/2
  133. 623021054-8 นางสาว วนิศรา จงใจ SI 2562/2
  134. 623021055-6 นาย วิฆเนศ เกียรติเกษมสุข SI 2562/2
  135. 623021056-4 นางสาว ศิริลักษณ์ อาจหนู SI 2562/2
  136. 623021058-0 นางสาว อาธิติยา ธรรมวงษา SI 2562/2
  137. 613020026-7 นางสาว ปิยะฉัตร โพธิ์ศรี STAT 2562/2
  138. 613020027-5 นาย พฤฒิชัย เนื้อศรี STAT 2562/2
  139. 613020188-1 นาย กรวิชญ์ ทะรังศรี STAT 2562/2
  140. 613020189-9 นางสาว กฤติยาภรณ์ สารจันทร์ STAT 2562/2
  141. 613020190-4 นาย ตะวัน มาลารส STAT 2562/2
  142. 613020192-0 นาย ธีรพงษ์ ภูคลองนาค STAT 2562/2
  143. 613020193-8 นางสาว พรไพลิน จันทร์จิตร STAT 2562/2
  144. 613020194-6 นาย พัสกร ปัดสี STAT 2562/2
  145. 613020195-4 นางสาว แพรเทียนทอง โลหะเวช STAT 2562/2
  146. 613020196-2 นางสาว ยุวลักษณ์ ดวงมะลา STAT 2562/2
  147. 613020197-0 นางสาว ศศิราภรณ์ ศรีไม้ STAT 2562/2
  148. 613020198-8 นาย ศิริพัฒน์ จานเขื่อง STAT 2562/2
  149. 613020544-5 นาย กิตติธัช วังหอม STAT 2562/2
  150. 613020546-1 นางสาว จิริยาพร จันทะมาตย์ STAT 2562/2
  151. 613020548-7 นางสาว ชลธิชา ภูลคร STAT 2562/2
  152. 613020549-5 นาย โชคชัย อินแก้ว STAT 2562/2
  153. 613020551-8 นางสาว ธันยาการต์ พวงมาลัย STAT 2562/2
  154. 613020552-6 นาย ธิติวุฒิ ชูเสน STAT 2562/2
  155. 613020553-4 นางสาว ธิมาพร รอดจินดา STAT 2562/2
  156. 613020554-2 นางสาว นริศรา จันทร์วงษ์ STAT 2562/2
  157. 613020556-8 นางสาว พรฑิตา ปะตังเวสา STAT 2562/2
  158. 613020557-6 นางสาว มิ่งขวัญ เลิกมา STAT 2562/2
  159. 613020558-4 นางสาว รชนีกร แซงโคตร STAT 2562/2
  160. 613020559-2 นางสาว รัตนติยากร ละชินลา STAT 2562/2
  161. 613020561-5 นางสาว วาสนา แดนไกล STAT 2562/2
  162. 613020562-3 นาย เวหา ผิวดำ STAT 2562/2
  163. 613020563-1 นางสาว ศศิธร นารอง STAT 2562/2
  164. 613020564-9 นางสาว ศิริลักษณ์ เหล่าวงษา STAT 2562/2
  165. 613020565-7 นาย สุทัศน์ พุทธิเสน STAT 2562/2
  166. 613020566-5 นาย สุภทัต ขุนจันทร์ STAT 2562/2
  167. 613020567-3 นางสาว สุวพิมพ์ พันธ์งาม STAT 2562/2
  168. 613020568-1 นางสาว อุษา จารย์โพธิ์ STAT 2562/2
  169. 613020962-7 นางสาว SOUPHANITH SOUVANNALATH STAT 2562/2
  170. 613020963-5 นางสาว กัญญาณัฐ ร่วมรักษ์ STAT 2562/2
  171. 613020964-3 นาย กันทลัส สวรรค์คำธรณ์ STAT 2562/2
  172. 613020965-1 นางสาว เจตนรินทร์ ขวัญปาก STAT 2562/2
  173. 613020967-7 นางสาว ณัฐพรรณ เกลี้ยงชน STAT 2562/2
  174. 613020968-5 นางสาว ดรุณรัตน์ ราชแข็ง STAT 2562/2
  175. 613020969-3 นางสาว ดลนภา ไชยเรือง STAT 2562/2
  176. 613020970-8 นางสาว ธัญวรัตม์ กองจันทร์ STAT 2562/2
  177. 613020971-6 นางสาว นิศา ชารี STAT 2562/2
  178. 613020972-4 นางสาว เมธินี บุญแสน STAT 2562/2
  179. 613020974-0 นางสาว วราณี ราชพัฒน์ STAT 2562/2
  180. 613020975-8 นาย วัชรินทร์ คำบาง STAT 2562/2
  181. 613020976-6 นางสาว สิริกันยา ชาติมนตรี STAT 2562/2
  182. 613020977-4 นาย สุรพงษ์ พูลพุฒ STAT 2562/2
  183. 613020979-0 นางสาว อภิชญา อุปัชฌาย์ STAT 2562/2
  184. 623021060-3 นางสาว นวมลลิ์ ตุ่นป่า GIS พิเศษ 2562/2
  185. 623021061-1 นาย ปฐมพงษ์ อุส่าห์ GIS พิเศษ 2562/2
  186. 623021062-9 นางสาว พรวนัช รัตนพันธุ์ GIS พิเศษ 2562/2
  187. 623021063-7 นาย วีรภัทร วิเศษกลิ่น GIS พิเศษ 2562/2
  188. 623021064-5 นางสาว ศิริลักษณ์ กลางสูงเนิน GIS พิเศษ 2562/2
  189. 623021065-3 นางสาว ศุภนุช เย็นขัน GIS พิเศษ 2562/2
  190. 623021066-1 นาย สราวุธ ล้ำชัยภูมิ GIS พิเศษ 2562/2
  191. 623021067-9 นางสาว สุดารัตน์ ดรปัดสา GIS พิเศษ 2562/2
  192. 623021068-7 นาย อัครินทร์ มีชาลือ GIS พิเศษ 2562/2
  193. 623021069-5 นาย เอกวิชญ์ กุลกิจ GIS พิเศษ 2562/2
  194. 623021154-4 นาย กฤตกร แก้วพวง GIS พิเศษ 2562/2
  195. 623021158-6 นางสาว กนกพร นนทะชัย GIS พิเศษ 2562/2
  196. 623021159-4 นางสาว กมลรัตน์ ติ๊บปาละ GIS พิเศษ 2562/2
  197. 623021160-9 นางสาว กมลลักษณ์ พันธุ์รักษ์ GIS พิเศษ 2562/2
  198. 623021161-7 นาย กฤษฎิ์ฐณิยะ ปิยมาพรชัย GIS พิเศษ 2562/2
  199. 623021162-5 นาย กิตติศัพท์ กุดแถลง GIS พิเศษ 2562/2
  200. 623021163-3 นางสาว ชณาการณ์ บุตรมาลา GIS พิเศษ 2562/2
  201. 623021164-1 นางสาว ธัญพิชชา ลิมปิพัฒน์ GIS พิเศษ 2562/2
  202. 623021165-9 นาย ศรายุธ วินทะไชย GIS พิเศษ 2562/2
  203. 623021166-7 นางสาว ปวัณรัตน์ คำมุกดา GIS พิเศษ 2562/2
  204. 623021167-5 นางสาว พิทยามณช์ หงอกสิมมา GIS พิเศษ 2562/2
  205. 623021168-3 นางสาว มัณฑนา รามสูรย์ GIS พิเศษ 2562/2
  206. 623021170-6 นาย ราชศักดิ์ ทองสืบสาย GIS พิเศษ 2562/2
  207. 623021171-4 นางสาว สหัสวดี พลบำรุง GIS พิเศษ 2562/2
  208. 623021173-0 นางสาว สิริรดา โชตะวัน GIS พิเศษ 2562/2
  209. 623021174-8 นางสาว อัจฉรา กระพี้สัตย์ GIS พิเศษ 2562/2
  210. 623021175-6 นางสาว อูไซมะห์ หมัดหมีม GIS พิเศษ 2562/2
  211. T60202 GIS พิเศษ 2562/2