SC310001:Computer Programming I 2/2563

ข้อมูลนักศึกษา

คุณไม่ได้เรียนวิชานี้

โครงงานกลุ่ม ปี 2563/2

เรียงตาม : สาขาวิชา, อาจารย์ที่ปรึกษา เลขที่กลุ่ม,

  ผู้ที่ยังไม่มีกลุ่ม

  1. 633020104-5 นางสาว เกียรติรัตน์ น่วมนา gis 2563/2
  2. 633020105-3 นางสาว เกื้อกูล พัดไธสง gis 2563/2
  3. 633020106-1 นางสาว เมทินี ศรีลาดเลา gis 2563/2
  4. 633020107-9 นางสาว กวินนา ภูพบบุญ gis 2563/2
  5. 633020108-7 นางสาว กัญญารัตน์ ขึ้นมะค่าง gis 2563/2
  6. 633020109-5 นางสาว จริยา สุขจิตต์ gis 2563/2
  7. 633020110-0 นาย จักรพงษ์ ศรีสุวรรณ์ gis 2563/2
  8. 633020111-8 นางสาว จันทร์ฒมาศ ทำคาม gis 2563/2
  9. 633020112-6 นางสาว จิรประภา ชมชัย gis 2563/2
  10. 633020113-4 นางสาว ชนากานต์ สนิทนอก gis 2563/2
  11. 633020114-2 นาย ณกฤช ทรัพย์สิน gis 2563/2
  12. 633020115-0 นาย ณัฏฐกิตติ์ เสงี่ยมกลาง gis 2563/2
  13. 633020116-8 นาย ธนบดี ลิโป้ gis 2563/2
  14. 633020117-6 นาย ธนภูมิ เฮ้าจัตุรัส gis 2563/2
  15. 633020118-4 นางสาว ธัญญาพร เวียงนนท์ gis 2563/2
  16. 633020119-2 นางสาว นภัสนันท์ ศรีประเสริฐ gis 2563/2
  17. 633020120-7 นางสาว นิสิตาพร ดอกไม้ gis 2563/2
  18. 633020121-5 นาย บุญนาค วงศ์สวัสดิ์ gis 2563/2
  19. 633020122-3 นางสาว ปรตา เศรษฐกุลอนันต์ gis 2563/2
  20. 633020123-1 นางสาว ปวีณา เข่งพิมพ์ gis 2563/2
  21. 633020124-9 นางสาว พนิตตา ศรีทรัพย์ gis 2563/2
  22. 633020126-5 นาย ภครพล ปัญญาประชุม gis 2563/2
  23. 633020127-3 นางสาว ภัทรมน ลาเสือ gis 2563/2
  24. 633020128-1 นางสาว มัณฑนา ศรีชาทุม gis 2563/2
  25. 633020129-9 นางสาว วนิชญา สิงหนาท gis 2563/2
  26. 633020130-4 นางสาว วัลลภา แจ่มจำรูญ gis 2563/2
  27. 633020131-2 นางสาว วิภาดี อัดตะคุ gis 2563/2
  28. 633020132-0 นาย ศิวกรณ์ คำเมฆ gis 2563/2
  29. 633020133-8 นาย ศุภวัฒน์ จันทรวิจิตร gis 2563/2
  30. 633020134-6 นางสาว ศุภาภรณ์ สวัสดิ์แวงควง gis 2563/2
  31. 633020135-4 นาย สิทธิพร ธนะศรีลังกูล gis 2563/2
  32. 633020136-2 นาย สิรภพ รุขะจี gis 2563/2
  33. 633020137-0 นางสาว สิรภัทร มรรครมย์ gis 2563/2
  34. 633020138-8 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ คำบูชา gis 2563/2
  35. 633020139-6 นาย อชิตพล ชุมอภัย gis 2563/2
  36. 633020140-1 นางสาว อนุสรา เพ่งหากิจ gis 2563/2
  37. 633020141-9 นางสาว อรอุมา พันสาย gis 2563/2
  38. 633020142-7 นาย อัคราวุฒิ หนูบุญ gis 2563/2
  39. 633020144-3 นางสาว อารียา ห่วงรัตน์ gis 2563/2
  40. 633020625-7 นาย ชินวัตร ฤทธิ์ทรงเมือง gis 2563/2
  41. 633020626-5 นาย ชินวัตร พรมศร gis 2563/2
  42. 633020627-3 นางสาว พรรณภัทร หอมนาน gis 2563/2
  43. 633020628-1 นางสาว พิชญานิน วังคีรี gis 2563/2
  44. 633020629-9 นาย พุทธิพงศ์ โจทย์จันทร์ gis 2563/2
  45. 633020630-4 นาย ธวัชชัย โพธิจักร์ gis 2563/2
  46. 633020631-2 นางสาว พรวลี สืบสาย gis 2563/2
  47. 633020632-0 นางสาว ศศิธร แซ่ลิ้ม gis 2563/2
  48. 633020633-8 นางสาว ยลรดี จันทร์เนย gis 2563/2
  49. 633020634-6 นางสาว วิยะดา วงษา gis 2563/2
  50. 633020635-4 นางสาว ชญานิษฐ์ กองหาโคตร gis 2563/2
  51. 633020636-2 นาย ธัญพิสิษฐ์ ชำนาญแก้ว gis 2563/2
  52. 633020637-0 นางสาว วริสรา จำปาบุญ gis 2563/2
  53. 633020638-8 นางสาว พรพิมล แสงศรีเรือง gis 2563/2
  54. 633020639-6 นางสาว ภูไพลิน เศตะพราหมณ์ gis 2563/2
  55. 633020640-1 นาย คณิน นวลสวาท gis 2563/2
  56. 633020641-9 นาย ธนดล พรหมสาขา gis 2563/2
  57. 633020642-7 นางสาว สุธาศินี ทองพรหม gis 2563/2
  58. 633020643-5 นาย ณัฐนันท์ แสนกันยา gis 2563/2
  59. 633020644-3 นาย วรพล วงศ์ธรรม gis 2563/2
  60. 633020645-1 นางสาว นฤมล ซุยโพธิ์น้อย gis 2563/2
  61. 633020756-2 นางสาว กรสวรรค์ คำรัง gis 2563/2
  62. 633020758-8 นางสาว ขวัญจิรา สาชิน gis 2563/2
  63. 633020759-6 นางสาว คันฉาย วงษ์สังข์ศรี gis 2563/2
  64. 633020761-9 นางสาว ชฎาพร ศรีษะ gis 2563/2
  65. 633020762-7 นางสาว ช่อผกา พาสูงเนิน gis 2563/2
  66. 633020763-5 นางสาว ชัญญานุช พิลาคำ gis 2563/2
  67. 633020764-3 นางสาว โชติกา สุภัณวงศ์ gis 2563/2
  68. 633020765-1 นางสาว ณัฐณิชา มากเจริญ gis 2563/2
  69. 633020766-9 นาย ณัฐพล พิมพา gis 2563/2
  70. 633020767-7 นางสาว ทันณสุกานต์ พันน้อย gis 2563/2
  71. 633020768-5 นาย ธนาวุฒิ ศรีรัตน์ gis 2563/2
  72. 633020769-3 นาย ธรรมธัช โคตมี gis 2563/2
  73. 633020770-8 นางสาว ธิดารัตน์ ผิวขม gis 2563/2
  74. 633020771-6 นางสาว นิตยา อุทรักษ์ gis 2563/2
  75. 633020772-4 นาย ปณวิทย์ ชมวงษา gis 2563/2
  76. 633020775-8 นางสาว พิยดา จิบทอง gis 2563/2
  77. 633020776-6 นาย พีระวิทย์ บุญพันธ์ gis 2563/2
  78. 633020777-4 นางสาว ภัทรภร ชนะเคน gis 2563/2
  79. 633020778-2 นางสาว ภัสราภรณ์ นามลิวัน gis 2563/2
  80. 633020779-0 นาย ภาณุวัฒน์ แซ่อึ๊ง gis 2563/2
  81. 633020780-5 นางสาว วิรัญญา ภาวงศ์ gis 2563/2
  82. 633020781-3 นาย ศรายุทธ ห้าวหาญ gis 2563/2
  83. 633020782-1 นางสาว ศิวาพร อุ่นทะยา gis 2563/2
  84. 633020783-9 นางสาว ศุภนุช สราญรมย์ gis 2563/2
  85. 633020784-7 นางสาว สายสุวรรณ พุทธวิชัย gis 2563/2
  86. 633020785-5 นางสาว สุกัญญา ทรัพย์พงษ์ gis 2563/2
  87. 633020786-3 นางสาว อทิตยา สุภาษิ gis 2563/2
  88. 633020789-7 นางสาว อาราวายา สมองาม gis 2563/2
  89. T57203 TA3 322117 gis 2563/2
  90. 633020436-0 นางสาว กชพร ชะแรมรัมย์ สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  91. 633020437-8 นางสาว กรณิศ เมืองเก่า สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  92. 633020438-6 นางสาว กาญจนสุดา ผุยมูลตรี สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  93. 633020439-4 นางสาว ณัชกมล อัมฤตานนท์ สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  94. 633020440-9 นางสาว ณัฐธิดา สรึมงาม สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  95. 633020441-7 นางสาว ดุสดี เกิดปั้น สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  96. 633020442-5 นางสาว ทิพเกษร ยอดคุณ สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  97. 633020443-3 นาย ธนกร ถาวรศักดิ์ สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  98. 633020444-1 นาย ธนภัทร โสภณ สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  99. 633020445-9 นาย นราวิชญ์ ประทานทรัพย์ สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  100. 633020446-7 นางสาว ภรณกนก ภูผาธรรม สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  101. 633020447-5 นางสาว ศุภัสรา คุริรัง สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  102. 633020448-3 นางสาว สวิตตา สมศรี สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  103. 633020449-1 นางสาว สุจีรา นาคคำ สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  104. 633020450-6 นางสาว อภิสรา ปราบนอก สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  105. 633020547-1 นางสาว จิราพัชร ทองประเสริฐ สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  106. 633020548-9 นางสาว กัลยรัตน์ บุญกอง สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  107. 633020549-7 นางสาว จีรสุดา สายสุวรรณ สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  108. 633020550-2 นางสาว วรรณนภา ส่งเสริม สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  109. 633020551-0 นางสาว ธนภรณ์ บุญหลักคำ สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  110. 633020552-8 นางสาว ณัฐนิช หิรัญชวโรจน์ สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  111. 633020553-6 นางสาว นารากร วรกุล สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  112. 633020554-4 นาย สุริยา ปันดอน สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  113. 633021011-7 นางสาว เกลิดา เชื้อท้าว สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  114. 633021012-5 นางสาว จิรสุตา ถวิลการ สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  115. 633021013-3 นาย เฉลิมเกียรติ คำชะนาม สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  116. 633021014-1 นางสาว ชุติมา คำคูบอน สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  117. 633021015-9 นาย ณัฐกรณ์ พวงแก้ว สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  118. 633021018-3 นางสาว ปิ่นมนัส สุระเกษ สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  119. 633021019-1 นางสาว พัชรีภรณ์ ตากวัก สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  120. 633021020-6 นาย พิทวัส พิมพ์บุสิทธิ์ สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  121. 633021021-4 นางสาว พิมพกานต์ ภูพานทอง สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  122. 633021022-2 นางสาว ภัทรวดี นาดี สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  123. 633021023-0 นางสาว ศศิวิมล วิลาชัย สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  124. 633021024-8 นางสาว ศิริขวัญ บุญศรี สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  125. 633021025-6 นางสาว สุจิรา มันหาท้าว สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  126. 633021026-4 นางสาว สุพรรษา ประกอบบุญ สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  127. 633021027-2 นางสาว อภิศรา พงษ์เซียงซา สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  128. 633021028-0 นางสาว อรัญญา จันทษี สถิติและวิทยาการข้อมูล 2563/2
  129. 623020030-7 นางสาว ชัญญานุช ดวนพล สถิติ 2563/2
  130. 623020031-5 นางสาว อธิยาภรณ์ ลุล่วง สถิติ 2563/2
  131. 623020434-3 นางสาว ชลธาดา ดำริวงษ์ไพศาล สถิติ 2563/2
  132. 623020435-1 นางสาว ณัฐธิดา เมยดง สถิติ 2563/2
  133. 623020438-5 นางสาว ธันย์ชนก ชัยทองดี สถิติ 2563/2
  134. 623020444-0 นางสาว พรพิมล ภูตะลา สถิติ 2563/2
  135. 623020445-8 นางสาว พรรณวดี มะลาศรี สถิติ 2563/2
  136. 623020446-6 นางสาว พรรณวษา คำโพธิ์ สถิติ 2563/2
  137. 623020447-4 นางสาว ภัทรจีรา กุลรัตน์ สถิติ 2563/2
  138. 623020448-2 นางสาว วณิศราภรณ์ ก่อแก้ว สถิติ 2563/2
  139. 623020449-0 นาย วรเชษฐ์ แก้วเกิด สถิติ 2563/2
  140. 623020450-5 นางสาว ศศิวิมล สาตรักษ์ สถิติ 2563/2
  141. 623020451-3 นางสาว ศิริลักษณ์ กัณหารัตน์ สถิติ 2563/2
  142. 623020452-1 นาย ศิวกร กสิกิจวรกุล สถิติ 2563/2
  143. 623020453-9 นาย สิทธิราช หว่างจิตร์ สถิติ 2563/2
  144. 623020454-7 นาย สุรวุฒิ จอมทอง สถิติ 2563/2
  145. 623020455-5 นางสาว สุวิชญา ก้องเวหา สถิติ 2563/2
  146. 623020456-3 นางสาว อรุณรัตน์ เฮียงราช สถิติ 2563/2
  147. 623020457-1 นางสาว อวัสดา เผดิมผดุงตระกูล สถิติ 2563/2
  148. 623020731-7 นางสาว เขมอัปสร สอนแก้ว สถิติ 2563/2
  149. 623020732-5 นางสาว ญาดา สรณะสมบูรณ์ สถิติ 2563/2
  150. 623020733-3 นางสาว ประภัสสร ดวงประทุม สถิติ 2563/2
  151. 623020735-9 นางสาว สุวรีย์ ธรรมคูณเศรษฐ์ สถิติ 2563/2
  152. 623020995-3 นางสาว ชนิกานต์ สุขเสน สถิติ 2563/2
  153. 623020997-9 นางสาว ณัฐริกา ขันอาษา สถิติ 2563/2
  154. 623020998-7 นางสาว ณัฐริกาญ เหล่านายอ สถิติ 2563/2
  155. 623020999-5 นาย ดิษพงษ์ นาทองห่อ สถิติ 2563/2
  156. 623021000-1 นางสาว ทักษิณา ราชหุ่น สถิติ 2563/2
  157. 623021001-9 นางสาว นริศรา ชัยฤทธิ์ สถิติ 2563/2
  158. 623021002-7 นางสาว นัจนันท์ ศรีสิน สถิติ 2563/2
  159. 623021004-3 นางสาว น้ำฝน มูลสาร สถิติ 2563/2
  160. 623021005-1 นางสาว ปลายฟ้า คำเพ็ง สถิติ 2563/2
  161. 623021006-9 นางสาว พรภูมินทร์ ประเสริฐ สถิติ 2563/2
  162. 623021007-7 นาย วีระพล เพชร์ฤาชา สถิติ 2563/2
  163. 623021008-5 นาย ศุภกร บุญยศาสตร์ สถิติ 2563/2
  164. 623021009-3 นาย อภิสิทธิ์ ศิริเทศ สถิติ 2563/2
  165. 623021010-8 นางสาว อาทิตยา แสงนิลเกิด สถิติ 2563/2
  166. 633020359-2 นาย เตชินท์ โคตรุด สถิติ 2563/2
  167. 633020361-5 นาย เศรษฐา สุวินชัย สถิติ 2563/2
  168. 633020362-3 นางสาว กนกพร ภักดีนวล สถิติ 2563/2
  169. 633020363-1 นางสาว กนกอร ขันทอง สถิติ 2563/2
  170. 633020365-7 นางสาว กัลยรัตน์ นรบัติ สถิติ 2563/2
  171. 633020366-5 นางสาว จันจิรา สินธุวานิช สถิติ 2563/2
  172. 633020368-1 นาย จิรภัทร กาญจนวนา สถิติ 2563/2
  173. 633020369-9 นาย จิรวัฒน์ ทวินันท์ สถิติ 2563/2
  174. 633020370-4 นางสาว จุฑามาศ บรรณารักษ์ สถิติ 2563/2
  175. 633020371-2 นาย ณัฐพล สุรศิลป์ สถิติ 2563/2
  176. 633020373-8 นางสาว นภาพร เครางาม สถิติ 2563/2
  177. 633020374-6 นาย พงศ์พิชา ขจรฟุ้ง สถิติ 2563/2
  178. 633020375-4 นางสาว พรไพลิน วังสินธุ์ สถิติ 2563/2
  179. 633020377-0 นางสาว สลิลทิพย์ สิงห์โต สถิติ 2563/2
  180. 633020666-3 นาย พงศ์เทพ เรียนพิษ สถิติ 2563/2
  181. 633020668-9 นางสาว ณัฏฐ์ชนก พิมพ์ภูคำ สถิติ 2563/2
  182. 633020669-7 นางสาว วนัชพร สุนิพันธ์ สถิติ 2563/2
  183. 633020670-2 นางสาว ฐาปนี ฟุ้งขจร สถิติ 2563/2
  184. 633020671-0 นาย ธีระเดช มีลา สถิติ 2563/2
  185. 633020672-8 นางสาว นฤสรณ์ ประพัฒน์รังษี สถิติ 2563/2
  186. 633020976-8 นาย จอมชัย พิมพ์ตะครอง สถิติ 2563/2
  187. 633020977-6 นาย จิรายุทธ รวยกระบือ สถิติ 2563/2
  188. 633020978-4 นางสาว จุฬารัตน์ แสนขอนยาง สถิติ 2563/2
  189. 633020979-2 นางสาว ชนกนันท์ มีสิงห์ สถิติ 2563/2
  190. 633020980-7 นางสาว ชุติกาญจน์ เจริญสุข สถิติ 2563/2
  191. 633020981-5 นางสาว ญาณินท์ สารีโส สถิติ 2563/2
  192. 633020982-3 นางสาว ทิพย์วดี คำอินทร์ สถิติ 2563/2
  193. 633020983-1 นางสาว ธนัชชา พิศพงษ์ สถิติ 2563/2
  194. 633020985-7 นางสาว นพมาศ บูรณะ สถิติ 2563/2
  195. 633020986-5 นางสาว นัฐวดี ชื่นชวนชม สถิติ 2563/2
  196. 633020987-3 นางสาว บุรฑริกา ชัยชนะ สถิติ 2563/2
  197. 633020988-1 นางสาว ปาริตา จิรเจษฎา สถิติ 2563/2
  198. 633020989-9 นาย พุทธรักษ์ คัชภูทัศน์ สถิติ 2563/2
  199. 633020990-4 นาย มฆวัฒน์ น้อยอุดม สถิติ 2563/2
  200. 633020991-2 นางสาว วริศรา เจียนมะเริง สถิติ 2563/2
  201. 633020992-0 นาย เสฎฐวุฒิ นาคสังข์ สถิติ 2563/2
  202. 633020993-8 นางสาว อลิสรา พิมพ์นนท์ สถิติ 2563/2
  203. 633021030-3 นาย กฤษฎา วิชาโคตร gis พิเศษ 2563/2
  204. 633021031-1 นางสาว กวิสรา นาคนชม gis พิเศษ 2563/2
  205. 633021032-9 นางสาว กัญญาณัฐ สุทธิวรรณ gis พิเศษ 2563/2
  206. 633021033-7 นางสาว กุลธิดา สุขสูงเนิน gis พิเศษ 2563/2
  207. 633021034-5 นางสาว เกศสุฎา พรมกัน gis พิเศษ 2563/2
  208. 633021035-3 นาย จักรพันธ์ ทาแฮ gis พิเศษ 2563/2
  209. 633021036-1 นางสาว จิตรกัญญา หล้าทุม gis พิเศษ 2563/2
  210. 633021037-9 นางสาว ชลิดา ครสวรรค์ gis พิเศษ 2563/2
  211. 633021038-7 นางสาว ณัฐพร ภูมิโคก gis พิเศษ 2563/2
  212. 633021040-0 นางสาว ดวงฤทัย ต้นเถาว์ gis พิเศษ 2563/2
  213. 633021041-8 นางสาว ทาริกา พลอยสมบูรณ์ gis พิเศษ 2563/2
  214. 633021042-6 นาย ธนกร วงศ์ธรรม gis พิเศษ 2563/2
  215. 633021043-4 นาย ธนบดินทร์ ศรีอุทธา gis พิเศษ 2563/2
  216. 633021044-2 นางสาว ธนัญญา โคตรชัย gis พิเศษ 2563/2
  217. 633021045-0 นาย ธัชพล ทาโบราณ gis พิเศษ 2563/2
  218. 633021046-8 นางสาว ธิติมา ปาสาจัง gis พิเศษ 2563/2
  219. 633021048-4 นางสาว นิภาพร หล้ามาชน gis พิเศษ 2563/2
  220. 633021049-2 นางสาว ประภัสสร นาคแย้ม gis พิเศษ 2563/2
  221. 633021050-7 นางสาว ปัญชิกา ตันติปาลี gis พิเศษ 2563/2
  222. 633021051-5 นางสาว ปุณยนุช อุ่นสวัสดิ์ gis พิเศษ 2563/2
  223. 633021052-3 นางสาว พรพนาวัลย์ ทินศรี gis พิเศษ 2563/2
  224. 633021053-1 นาย พลกฤต สืบสำราญ gis พิเศษ 2563/2
  225. 633021055-7 นางสาว พิมพ์ญาเรศ ยศวัฒน์เทวา gis พิเศษ 2563/2
  226. 633021057-3 นางสาว ยุพารัตน์ อ่วมสมุทร gis พิเศษ 2563/2
  227. 633021058-1 นางสาว รัฏฌดาวรรณ แต่งด้วง gis พิเศษ 2563/2
  228. 633021059-9 นาย รัตน์นันท์ เพชรวรากุล gis พิเศษ 2563/2
  229. 633021060-4 นางสาว ศศิกานต์ สัตยา gis พิเศษ 2563/2
  230. 633021061-2 นาย ศิริ ศิริชาติวาปี gis พิเศษ 2563/2
  231. 633021062-0 นาย ศิวนนท์ คำป้อม gis พิเศษ 2563/2
  232. 633021063-8 นางสาว อภิภาวดี สีคังไพ gis พิเศษ 2563/2
  233. 633021064-6 นางสาว อภิรุจี ไทยอ่อน gis พิเศษ 2563/2
  234. 633021066-2 นางสาว อรญา ศรีน้อยขาว gis พิเศษ 2563/2
  235. 633021211-9 นางสาว กนกอร โสสีหา gis พิเศษ 2563/2
  236. 633021213-5 นางสาว ขนิษฐา พูนเพิ่ม gis พิเศษ 2563/2
  237. 633021216-9 นาย ชญานนท์ ไวยศรีแสง gis พิเศษ 2563/2
  238. 633021217-7 นางสาว ชนม์นิภา สิทธิวงศ์ gis พิเศษ 2563/2
  239. 633021220-8 นางสาว ทิพวรรณ บุญทรัพย์ gis พิเศษ 2563/2
  240. 633021223-2 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ สุวรรณสถิตย์ gis พิเศษ 2563/2
  241. 633021224-0 นางสาว พรนัชชา จรทะผา gis พิเศษ 2563/2
  242. 633021225-8 นางสาว พัชราภรณ์ คำไล้ gis พิเศษ 2563/2
  243. 633021227-4 นางสาว ภิรมย์ญา ชินสูญ gis พิเศษ 2563/2
  244. 633021228-2 นางสาว มาติกา พานสิงห์ gis พิเศษ 2563/2
  245. 633021230-5 นางสาว ศศิวิมล บุญมาก gis พิเศษ 2563/2
  246. 633021232-1 นางสาว สิริวิมล สิมมะลี gis พิเศษ 2563/2
  247. 633021312-3 นาย จิตรเทพ เพ็ชรประดับ gis พิเศษ 2563/2
  248. 633021313-1 นางสาว ญาณ์กมล จันทะนาม gis พิเศษ 2563/2
  249. 633021316-5 นางสาว ธนภรณ์ เส้งรอด gis พิเศษ 2563/2
  250. 633021319-9 นาย พีระพล มีจันดี gis พิเศษ 2563/2
  251. 633021322-0 นางสาว วริศรา หงษ์วิลัย gis พิเศษ 2563/2