SC310001:Computer Programming I 2/2564

ข้อมูลนักศึกษา

คุณไม่ได้เรียนวิชานี้

โครงงานกลุ่ม ปี 2564/2

เรียงตาม : สาขาวิชา, อาจารย์ที่ปรึกษา เลขที่กลุ่ม,

  ผู้ที่ยังไม่มีกลุ่ม

  1. 643020004-0 นาย ภาคภูมิ นาจันถม GIS 2564/2
  2. 643020118-5 นางสาว กนกวรรณ สายจันทร์ GIS 2564/2
  3. 643020119-3 นาย กฤติพงศ์ พรหมสาขา GIS 2564/2
  4. 643020120-8 นางสาว กฤติยาภรณ์ คนตรง GIS 2564/2
  5. 643020121-6 นาย กฤษกร แสงสว่าง GIS 2564/2
  6. 643020122-4 นาย กฤษฎิน คนล่ำ GIS 2564/2
  7. 643020123-2 นาย กฤษณะ สังฆะวรรณา GIS 2564/2
  8. 643020124-0 นางสาว กัญญ์วรา แจ้จังมา GIS 2564/2
  9. 643020125-8 นางสาว กัญญานัฐ แตงทิพย์ GIS 2564/2
  10. 643020126-6 นางสาว กัลยาณี สุทธิวงษ์ GIS 2564/2
  11. 643020127-4 นางสาว กุลณดา คำตานิตย์ GIS 2564/2
  12. 643020128-2 นาย จักริน ภาคโพธิ์ GIS 2564/2
  13. 643020129-0 นางสาว จิรัฐติกาล ดาสว่าง GIS 2564/2
  14. 643020130-5 นางสาว จุฬามณี กรมวังก้อน GIS 2564/2
  15. 643020131-3 นางสาว ชนาภา อหันตะ GIS 2564/2
  16. 643020132-1 นางสาว ชนิดา นิ้วทอง GIS 2564/2
  17. 643020133-9 นางสาว ชลลดา ผาอินดี GIS 2564/2
  18. 643020134-7 นาย ชวนากร ซื่อกำเนิด GIS 2564/2
  19. 643020135-5 นาย ชานนท์ กาบูล็อง GIS 2564/2
  20. 643020136-3 นาย ชุติพนธ์ หล้าอามาตย์ GIS 2564/2
  21. 643020137-1 นาย โชคชัย พรมพันใจ GIS 2564/2
  22. 643020138-9 นาย ฐปกรณ์ มินพิมาย GIS 2564/2
  23. 643020139-7 นาย ฐิติกร ฉายประดิษฐ์ GIS 2564/2
  24. 643020140-2 นาย ฐิติพงศ์ แก้วกรต GIS 2564/2
  25. 643020142-8 นางสาว ณธิกา สายบุญญานนท์ GIS 2564/2
  26. 643020143-6 นางสาว ณหทัย สุตะโคตร GIS 2564/2
  27. 643020144-4 นางสาว ณัชยาภรณ์ สุรพันธ์พิชิต GIS 2564/2
  28. 643020145-2 นางสาว ดลพร ไชยเจริญ GIS 2564/2
  29. 643020146-0 นางสาว ดวงฤทัย หาแก้ว GIS 2564/2
  30. 643020147-8 นาย ตฤณภัท ราชิวงศ์ GIS 2564/2
  31. 643020148-6 นาย ธนกฤต หมั่นพลศรี GIS 2564/2
  32. 643020149-4 นางสาว ธนพร จุลบท GIS 2564/2
  33. 643020150-9 นางสาว ธนภรณ์ ยันตะพันธ์ GIS 2564/2
  34. 643020152-5 นาย ธนากร โยเหลา GIS 2564/2
  35. 643020153-3 นางสาว ธัญญลักษณ์ แต้มครู GIS 2564/2
  36. 643020154-1 นาย นครินทร์ เมี้ยนปลิก GIS 2564/2
  37. 643020155-9 นางสาว นิจวิภา ศรีทน GIS 2564/2
  38. 643020156-7 นาย ปฏิญญา เศรษฐจันทร์ GIS 2564/2
  39. 643020157-5 นางสาว ปัทมา พรหมเคน GIS 2564/2
  40. 643020158-3 นางสาว พรพิมล ประเข GIS 2564/2
  41. 643020159-1 นาย พิทักษ์พงษ์ จิตรบาล GIS 2564/2
  42. 643020160-6 นางสาว ภัทรชริญา อ่อนหวาน GIS 2564/2
  43. 643020161-4 นางสาว ภัทราพร ศรีธิราช GIS 2564/2
  44. 643020162-2 นาย ภูมิ โลกุตรภูมิ GIS 2564/2
  45. 643020163-0 นาย ภูมิบดินทร์ โคตรโสภา GIS 2564/2
  46. 643020164-8 นางสาว มณีรัตน์ อยู่เย็น GIS 2564/2
  47. 643020166-4 นางสาว มิเอะ คุขุนทด GIS 2564/2
  48. 643020167-2 นางสาว มุจลินท์ บุญสะอาด GIS 2564/2
  49. 643020168-0 นาย รชต คงเเสนคำ GIS 2564/2
  50. 643020169-8 นางสาว รัฐพรรัตน์ เสือสูงเนิน GIS 2564/2
  51. 643020170-3 นางสาว วนิดา สารีบุตร GIS 2564/2
  52. 643020171-1 นางสาว วราภรณ์ วิชัย GIS 2564/2
  53. 643020172-9 นางสาว วรีทิพย์ นนทะศรี GIS 2564/2
  54. 643020173-7 นาย วันชัย กลางสวัสดิ์ GIS 2564/2
  55. 643020174-5 นางสาว วันวิสาข์ พรรัมย์ GIS 2564/2
  56. 643020175-3 นาย วิทวัส แก้วก่า GIS 2564/2
  57. 643020176-1 นาย วีระชัย ระวีวัฒนา GIS 2564/2
  58. 643020177-9 นางสาว ศดานันท์ เทนไธสง GIS 2564/2
  59. 643020178-7 นาย ศรายุทธ ภูพันเว่อ GIS 2564/2
  60. 643020179-5 นางสาว ศศินพร กว้างไชย GIS 2564/2
  61. 643020180-0 นางสาว ศิรภัสสร คำมั่น GIS 2564/2
  62. 643020181-8 นางสาว ศิริพร กว้างไชย GIS 2564/2
  63. 643020182-6 นางสาว ศิริพร คำป้อม GIS 2564/2
  64. 643020183-4 นาย สร้างไพร ดิษฐกุล GIS 2564/2
  65. 643020184-2 นางสาว สิริยุพา หนูไธสง GIS 2564/2
  66. 643020185-0 นางสาว อนุสรา คงชา GIS 2564/2
  67. 643020186-8 นางสาว อัจจิมา เมืองโคตร GIS 2564/2
  68. 643020842-0 นางสาว กติกา อันทะวงษา GIS 2564/2
  69. 643020845-4 นางสาว กันต์ฤทัย นาสินพร้อม GIS 2564/2
  70. 643020846-2 นางสาว จันทร์ฤดี คำศิริ GIS 2564/2
  71. 643020847-0 นาย จิณณพัต ทวีกุล GIS 2564/2
  72. 643020849-6 นางสาว ณัชชา นิสังกาศ GIS 2564/2
  73. 643020850-1 นางสาว ณัฏฐณิชา โพยนอก GIS 2564/2
  74. 643020851-9 นางสาว ณัฐณิชา โชคสุวัฒนสกุล GIS 2564/2
  75. 643020852-7 นาย ณัฐพล ศุกรวัชรินทร์ GIS 2564/2
  76. 643020853-5 นาย ติณณภพ อินทร์วิเศษ GIS 2564/2
  77. 643020854-3 นางสาว ธิชานันท์ ล่ามกิจจา GIS 2564/2
  78. 643020856-9 นางสาว ปุณณภา ป้อมรุ่ง GIS 2564/2
  79. 643020857-7 นางสาว พัชรมน พิลาบุตร GIS 2564/2
  80. 643020859-3 นางสาว ภาวินี สีดาหลง GIS 2564/2
  81. 643020860-8 นาย มิตรภาพ มณีวรรณ GIS 2564/2
  82. 643020862-4 นาย ลัทธพล ดอนนอก GIS 2564/2
  83. 643020863-2 นางสาว วรรณรวี โชตะวัน GIS 2564/2
  84. 643020864-0 นางสาว วรารัตน์ คำมูล GIS 2564/2
  85. 643020865-8 นางสาว วิชิตา พรมนอก GIS 2564/2
  86. 643020866-6 นางสาว สิริณัฏฐา   เปรมกลาง GIS 2564/2
  87. T57203 TA3 322117 GIS 2564/2
  88. 613021020-4 นางสาว รัฐพร ลีนาราชรุ่งเรือง สถิติ 2564/2
  89. 623020445-8 นางสาว พรรณวดี มะลาศรี สถิติ 2564/2
  90. 643020061-8 นางสาว ฐิตวันต์ โอชรัมย์ สถิติ 2564/2
  91. 643020062-6 นางสาว ทิพย์วัลย์ สุโพธิ์ สถิติ 2564/2
  92. 643020063-4 นางสาว เพ็ญพิชชา วรรณ์ชูมาตร์ สถิติ 2564/2
  93. 643020495-5 นางสาว กรวรรณ อู่จอหอ สถิติ 2564/2
  94. 643020498-9 นางสาว ขวัญสวรรค์ ทองประเสริฐ สถิติ 2564/2
  95. 643020499-7 นางสาว ชนนีนุช ทองสะโคม สถิติ 2564/2
  96. 643020501-6 นาย ตะวัน เบ้าหล่อเพชร สถิติ 2564/2
  97. 643020502-4 นาย ธนบดี ภูชมศรี สถิติ 2564/2
  98. 643020504-0 นางสาว นริศรา โยธาจันทร์ สถิติ 2564/2
  99. 643020505-8 นางสาว นรีกานต์ ปัญญารักษ์ สถิติ 2564/2
  100. 643020507-4 นาย ปิยพัทธ์ ปานะถึก สถิติ 2564/2
  101. 643020508-2 นางสาว พัณณิตา ทองบ่อ สถิติ 2564/2
  102. 643020510-5 นางสาว พิมชนก วงศ์สายเชื้อ สถิติ 2564/2
  103. 643020511-3 นางสาว พิมพิกา ยอดศรี สถิติ 2564/2
  104. 643020513-9 นาย ภัทรธร ก้อนมณี สถิติ 2564/2
  105. 643020514-7 นาย ภูริศ เครือชารี สถิติ 2564/2
  106. 643020515-5 นาย รัชชานนท์ ทิพย์พิมานพร สถิติ 2564/2
  107. 643020516-3 นางสาว รัชนก อรัญสาร สถิติ 2564/2
  108. 643020517-1 นางสาว รัตชฎากร นามวงศ์ สถิติ 2564/2
  109. 643020518-9 นางสาว ลภัสรดา แดงสูงเนิน สถิติ 2564/2
  110. 643020519-7 นางสาว วริศรา ปันลา สถิติ 2564/2
  111. 643020520-2 นางสาว วิภาดา ห่วงสูงเนิน สถิติ 2564/2
  112. 643020521-0 นาย วุฒิชัย คำนา สถิติ 2564/2
  113. 643020522-8 นาย ศิริโชค ศิริวิชา สถิติ 2564/2
  114. 643020523-6 นางสาว สิรภัทร ไชยมาตย์ สถิติ 2564/2
  115. 643020524-4 นางสาว สุชาดา อุปพงษ์ สถิติ 2564/2
  116. 643020525-2 นางสาว หทัยชนก สรวงชัยภูมิ สถิติ 2564/2
  117. 643020526-0 นางสาว อนัญญา พูลสวัสดิ์ สถิติ 2564/2
  118. 643020527-8 นางสาว อัจฉริยาพร นามพลแสน สถิติ 2564/2
  119. 643020528-6 นาย อาฤญช์ จรูญรักษ์ สถิติ 2564/2
  120. 643021260-7 นางสาว กิติลักษณ์ ลาดโฮม สถิติ 2564/2
  121. 643021261-5 นางสาว จารุพร การร้อย สถิติ 2564/2
  122. 643021262-3 นางสาว จินดาพร โพธิ์ภูมี สถิติ 2564/2
  123. 643021263-1 นางสาว ชนม์ชนก อังคุระษี สถิติ 2564/2
  124. 643021264-9 นาย ธนพร ก้านกิ่ง สถิติ 2564/2
  125. 643021265-7 นาย ธนาธิป อินทรคีรี สถิติ 2564/2
  126. 643021266-5 นางสาว ธิติพร ใจเอื้อ สถิติ 2564/2
  127. 643021267-3 นางสาว ธิติพร หิงพุดซา สถิติ 2564/2
  128. 643021268-1 นาย พุทธิพงศ์ ยางนอก สถิติ 2564/2
  129. 643021270-4 นางสาว ภัทราวดี จันทวิสา สถิติ 2564/2
  130. 643021271-2 นางสาว วิลันดา ทาระมาตย์ สถิติ 2564/2
  131. 643021272-0 นางสาว ศดานันท์ ทรัพย์มีมหาศาล สถิติ 2564/2
  132. 643021273-8 นาย ศตวรรษ มูลสันเทียะ สถิติ 2564/2
  133. 643021274-6 นาย สิทธิพงศ์ กำมหาวงศ์ สถิติ 2564/2
  134. 643021276-2 นางสาว สุชานาถ พิลาภ สถิติ 2564/2
  135. 643021278-8 นางสาว สุนิสา อุดมขันธุ์ สถิติ 2564/2
  136. 643021279-6 นางสาว อิงอร พลพาล สถิติ 2564/2
  137. 633020667-1 นางสาว สุภกาญจน์ ภวภูตานนท์ สถิติ 2564/2
  138. 643020033-3 นางสาว กฤติยาณี โชคเจริญ สถิติ 2564/2
  139. 643020034-1 นางสาว เกศินี แสนสี สถิติ 2564/2
  140. 643020035-9 นางสาว เจนจิรา มาจุฬา สถิติ 2564/2
  141. 643020036-7 นางสาว สุประวีณ์ สมวงษา สถิติ 2564/2
  142. 643020439-5 นาย กฤษดิน เบ้าจังหาร สถิติ 2564/2
  143. 643020440-0 นางสาว กัลยา คำเฉลียว สถิติ 2564/2
  144. 643020441-8 นางสาว จารุพร วัฒนครไพบูลย์ สถิติ 2564/2
  145. 643020442-6 นางสาว เจนจิรา อินธิศร สถิติ 2564/2
  146. 643020443-4 นางสาว ชยาภรณ์ เวฬุวนารักษ์ สถิติ 2564/2
  147. 643020444-2 นางสาว นิชาภา อินทะนู สถิติ 2564/2
  148. 643020445-0 นาย ปริญญา วิชาเงิน สถิติ 2564/2
  149. 643020446-8 นาย ปารเมศ ศิริพรรธนนท์ สถิติ 2564/2
  150. 643020447-6 นางสาว เปรมฤทัย ภารสงวน สถิติ 2564/2
  151. 643020448-4 นาย พิทยากร คันทัพไทย สถิติ 2564/2
  152. 643020449-2 นางสาว พิมพ์รภัทร ภูแช่มโชติ สถิติ 2564/2
  153. 643020451-5 นางสาว เรือนเพชร มิตรชื่น สถิติ 2564/2
  154. 643020452-3 นางสาว ลภัสรดา พลชำนิ สถิติ 2564/2
  155. 643020453-1 นางสาว วรินทร ธีรชาญไชย สถิติ 2564/2
  156. 643020454-9 นางสาว วิรงรอง สิงห์สกุล สถิติ 2564/2
  157. 643020455-7 นาย เวโรตม์ ทองนู สถิติ 2564/2
  158. 643020456-5 นาย ศิริตระกูล โสภาคดิษฐ์ สถิติ 2564/2
  159. 643020457-3 นางสาว ศิรินทิพย์ ภูครองผา สถิติ 2564/2
  160. 643020458-1 นางสาว สุภาพร ศรีชำนาญ สถิติ 2564/2
  161. 643020459-9 นาย หัสดิน ภิญโญลาภเกษม สถิติ 2564/2
  162. 643020460-4 นางสาว แหวนเพชร พิมพ์นนท์ สถิติ 2564/2
  163. 643020461-2 นางสาว อักษราภัค วงศ์ทองเจริญ สถิติ 2564/2
  164. 643020462-0 นางสาว อำไพ เจนจบ สถิติ 2564/2
  165. 643020463-8 นางสาว ไอลดา ล้อมหทัย สถิติ 2564/2
  166. 643021195-2 นาย กฤษฎากร ภูยอดพลอย สถิติ 2564/2
  167. 643021196-0 นางสาว คณิตกุล ใจเที่ยง สถิติ 2564/2
  168. 643021197-8 นาย เจษฎาภรณ์ วรรทวี สถิติ 2564/2
  169. 643021198-6 นางสาว ชฎารัตน์ อิ่มสารพางค์ สถิติ 2564/2
  170. 643021200-5 นาย ชินพัฒน์ ทองมนต์ สถิติ 2564/2
  171. 643021201-3 นางสาว ณัฐนรี กวิกุล สถิติ 2564/2
  172. 643021202-1 นางสาว ธิดารัตน์ พรมงาม สถิติ 2564/2
  173. 643021203-9 นางสาว นราธิป นราพงษ์ สถิติ 2564/2
  174. 643021204-7 นางสาว พรพัชชา วีระบุรุษ สถิติ 2564/2
  175. 643021205-5 นางสาว แพรวา เทียมวงษ์ สถิติ 2564/2
  176. 643021206-3 นางสาว ภาวดี พรหมคุณ สถิติ 2564/2
  177. 643021207-1 นางสาว เมทิณี สีแนน สถิติ 2564/2
  178. 643021208-9 นาย รวิดนัย แสนดวง สถิติ 2564/2
  179. 643021209-7 นางสาว วรรณษา เขียนสูงเนิน สถิติ 2564/2
  180. 643021210-2 นางสาว ศศินันท์ วงศ์ประกรณ์กุล สถิติ 2564/2
  181. 643021211-0 นางสาว สุธีกานต์ ตั้งนพรัตน์กุล สถิติ 2564/2
  182. 643021212-8 นางสาว สุพัฒตรา โวหารลึก สถิติ 2564/2
  183. 643021213-6 นางสาว อาทิตยา อาบสุวรรณ สถิติ 2564/2
  184. 643020530-9 นางสาว กมลรส ศรีจันทร์ชัย GIS พิเศษ 2564/2
  185. 643020531-7 นางสาว กันต์กนิษฐ์ ถาวรหมื่น GIS พิเศษ 2564/2
  186. 643020532-5 นางสาว กุลจิราณัฏฐ์ ลุยเต็น GIS พิเศษ 2564/2
  187. 643020533-3 นางสาว กุลธิดา ภูสักคำ GIS พิเศษ 2564/2
  188. 643020536-7 นาย ชิษณุพงศ์ ชาวสวน GIS พิเศษ 2564/2
  189. 643020537-5 นาย ณัฐพล เหล่าบัวดี GIS พิเศษ 2564/2
  190. 643020539-1 นางสาว ธีราพร ขวัญถาวร GIS พิเศษ 2564/2
  191. 643020540-6 นางสาว ป้อกแก้ว ยวงเพชร GIS พิเศษ 2564/2
  192. 643020541-4 นางสาว ปุณยนุช ปู่บุตรชา GIS พิเศษ 2564/2
  193. 643020542-2 นาย พงศภัค ยุซิ GIS พิเศษ 2564/2
  194. 643020543-0 นาย พงศ์ศิริ เอี่ยมเจียม GIS พิเศษ 2564/2
  195. 643020544-8 นางสาว พัชราภา ระวิสิทธิ์ GIS พิเศษ 2564/2
  196. 643020545-6 นางสาว ยลรดา อินทรโชติ GIS พิเศษ 2564/2
  197. 643020546-4 นาย รชิษ แดงไธสง GIS พิเศษ 2564/2
  198. 643020547-2 นางสาว วริศราภรณ์ ม้าวค้อม GIS พิเศษ 2564/2
  199. 643020548-0 นาย วีรศักดิ์ อุปฮาต GIS พิเศษ 2564/2
  200. 643020549-8 นางสาว ศศิธร โคตรสุมาตย์ GIS พิเศษ 2564/2
  201. 643020550-3 นาย ศุภชัย หงษ์โยธี GIS พิเศษ 2564/2
  202. 643020551-1 นางสาว สวิชญา ดรโบราณ GIS พิเศษ 2564/2
  203. 643020552-9 นาย สุรยุทธ์ จันบุดศรี GIS พิเศษ 2564/2
  204. 643020553-7 นางสาว อธิชา สวนกูล GIS พิเศษ 2564/2
  205. 643020554-5 นางสาว อภิญญา เผอิญอ่อน GIS พิเศษ 2564/2
  206. 643020555-3 นางสาว อลิชา คำชมภู GIS พิเศษ 2564/2
  207. 643020556-1 นางสาว อารียา คงทน GIS พิเศษ 2564/2
  208. 643021280-1 นางสาว กัญญาวีร์ สีใส GIS พิเศษ 2564/2
  209. 643021281-9 นางสาว จิรชยา เกียรตินิรันดร์ GIS พิเศษ 2564/2
  210. 643021282-7 นาย จิรายุ ธงไชย GIS พิเศษ 2564/2
  211. 643021283-5 นาย ชนกานต์ อินทร์อุดม GIS พิเศษ 2564/2
  212. 643021284-3 นาย ดลลชา อาษาพนม GIS พิเศษ 2564/2
  213. 643021285-1 นางสาว นิภาพร สำนักโนน GIS พิเศษ 2564/2
  214. 643021286-9 นางสาว ปรารถนา เอนกเวียง GIS พิเศษ 2564/2
  215. 643021287-7 นางสาว ปรียาภัทร สารปรัง GIS พิเศษ 2564/2
  216. 643021288-5 นางสาว พลอยวรินทร์ ดาวสว่าง GIS พิเศษ 2564/2
  217. 643021289-3 นางสาว พิมพ์พิมล ตาทิพย์ GIS พิเศษ 2564/2
  218. 643021290-8 นาย วัชรพล ศรีเทียมเงิน GIS พิเศษ 2564/2
  219. 643021292-4 นาย วิสุทธิ์ จันทร์แจ้ง GIS พิเศษ 2564/2
  220. 643021293-2 นางสาว อภัสรา พิมพ์คด GIS พิเศษ 2564/2
  221. 643021294-0 นางสาว อัจฉรา ศรีใสคำ GIS พิเศษ 2564/2
  222. 643021295-8 นาย อัษฎาวุธ ทิพเสน GIS พิเศษ 2564/2
  223. 643021352-2 นางสาว ณัฐณิชา อ่วมสมุทร GIS พิเศษ 2564/2
  224. 643021355-6 นาย ธนกฤต หนูโหยบ GIS พิเศษ 2564/2
  225. 643021356-4 นางสาว ธนพร อุคำ GIS พิเศษ 2564/2
  226. 643021357-2 นางสาว ธนัชพร กาลวิบูลย์ GIS พิเศษ 2564/2
  227. 643021360-3 นางสาว ปิยธิดา ศรีหะแสง GIS พิเศษ 2564/2
  228. 643021366-1 นาย วิศรุต ดาวเรือง GIS พิเศษ 2564/2
  229. 643021371-8 นาย อภินันท์ จุลโนนยาง GIS พิเศษ 2564/2