SC312201:Basic of Game Programming 1/2564

ข้อมูลนักศึกษา

คุณไม่ได้เรียนวิชานี้

รหัสวิชาSC312201
ชื่อวิชา(ภาษาอังกฤษ)Basic of Game Programming
ชื่อวิชา(ภาษาไทย)
ปีการศึกษา2564
ภาคการศึกษา1
คำอธิบายประจำวิชา
หัวข้อ
เอกสารแนะนำรายวิชา
กลุ่มที่ อาจารย์ TA
1ภาคปกติ
    2โครงการพิเศษ