SC312201:Basic of Game Programming 1/2564

ข้อมูลนักศึกษา

คุณไม่ได้เรียนวิชานี้

โครงงานกลุ่ม ปี 2564/1

เรียงตาม : สาขาวิชา, อาจารย์ที่ปรึกษา เลขที่กลุ่ม,

  ผู้ที่ยังไม่มีกลุ่ม

  1. 613020204-9 นางสาว ซายูริ โทคุฮาระ ภาคปกติ 2564/1
  2. 613020230-8 นาย วงศ์วิชญ์ ศรีแก้วนิจ ภาคปกติ 2564/1
  3. 633020037-4 นาย ธนวัฒน์ ทัดสันเทียะ ภาคปกติ 2564/1
  4. 633020379-6 นางสาว เนตรชนก เมืองโคตร ภาคปกติ 2564/1
  5. 633020380-1 นาย เศรษฐพงศ์ สุภาพรหม ภาคปกติ 2564/1
  6. 633020382-7 นาย กนกศักดิ์ ชุมแสง ภาคปกติ 2564/1
  7. 633020385-1 นาย คณิน อัครพงษ์ ภาคปกติ 2564/1
  8. 633020387-7 นาย ชวัชร์ชัย ไชยโสดารัชต์ ภาคปกติ 2564/1
  9. 633020388-5 นางสาว ช่อปทุม อุดมชาติ ภาคปกติ 2564/1
  10. 633020391-6 นาย ณกฤช ศรีปัญญา ภาคปกติ 2564/1
  11. 633020392-4 นาย ณัฐพงศ์ นันทะแสง ภาคปกติ 2564/1
  12. 633020394-0 นาย ธเนศวร สายแสนทอง ภาคปกติ 2564/1
  13. 633020395-8 นาย ธนเสฏฐ์ ศรีรัตน์ดา ภาคปกติ 2564/1
  14. 633020400-1 นางสาว ธีราพร ชมภูพฤกษ์ ภาคปกติ 2564/1
  15. 633020405-1 นางสาว ปรีณาภา อาจกล้า ภาคปกติ 2564/1
  16. 633020409-3 นาย พชร ลาสา ภาคปกติ 2564/1
  17. 633020417-4 นางสาว วิยะดา สร้อยจิตร ภาคปกติ 2564/1
  18. 633020419-0 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ศิริศักดา ภาคปกติ 2564/1
  19. 633020421-3 นาย สหัสวัต สุดาพรรัตน์ ภาคปกติ 2564/1
  20. 633020423-9 นาย สามารถ มงคลฤกษ์ ภาคปกติ 2564/1
  21. 633020424-7 นางสาว สิริยากร ขวานทอง ภาคปกติ 2564/1
  22. 633020426-3 นาย อธิน ตริรักษา ภาคปกติ 2564/1
  23. 633020428-9 นาย อนิรุจน์ วายุเวช ภาคปกติ 2564/1
  24. 633020429-7 นาย อภิชัย ทัพภูตา ภาคปกติ 2564/1
  25. 633020431-0 นาย อัครวัตร เมืองนาง ภาคปกติ 2564/1
  26. 633020432-8 นาย อัจฉริยะ สร้อยอุดม ภาคปกติ 2564/1
  27. 633020434-4 นางสาว อารียา ละครพล ภาคปกติ 2564/1
  28. 633020556-0 นาย นรบดี เดชขันธ์ ภาคปกติ 2564/1
  29. 633020557-8 นางสาว จิตชยา วีระโชติธาดา ภาคปกติ 2564/1
  30. 633020558-6 นาย วชิรกรณ์ สมัครสมาน ภาคปกติ 2564/1
  31. 633020559-4 นางสาว รัตนาพร สวนดอกไม้ ภาคปกติ 2564/1
  32. 633020561-7 นางสาว สวรินทร์ ภูวิลัย ภาคปกติ 2564/1
  33. 633020562-5 นาย ณภัทร อัยแก้ว ภาคปกติ 2564/1
  34. 633020564-1 นาย ณัฐยศ นามศักดิ์ ภาคปกติ 2564/1
  35. 633020569-1 นาย สิริวัฒก์ คณพิทักษ์ธนชัย ภาคปกติ 2564/1
  36. 633020995-4 นางสาว กันยรัตน์ ยุทธชมภู ภาคปกติ 2564/1
  37. 633020997-0 นาย ชนกานต์ บัวเผื่อน ภาคปกติ 2564/1
  38. 633020999-6 นางสาว ธมนันท์ ปินะกาโน ภาคปกติ 2564/1
  39. 633021009-4 นาย อัครเดช วิทยาวุฒิรัตน์ ภาคปกติ 2564/1
  40. 633021010-9 นาย อัษฎาวุธ หอมดี ภาคปกติ 2564/1
  41. 603021318-8 นาย ก้องภพ บุญก่อน โครงการพิเศษ 2564/1
  42. 633021118-9 นางสาว ขวัญรัชต์ชา ไพรวัลย์ โครงการพิเศษ 2564/1
  43. 633021119-7 นาย ครรชิตพล ประดับศรี โครงการพิเศษ 2564/1
  44. 633021123-6 นาย ฉัตรชัย ผากงคำ โครงการพิเศษ 2564/1
  45. 633021124-4 นางสาว ชญาณิศ ธานี โครงการพิเศษ 2564/1
  46. 633021130-9 นาย ณัฐภูมิ เจิมศรี โครงการพิเศษ 2564/1
  47. 633021137-5 นาย ธนากร คำแพงตา โครงการพิเศษ 2564/1
  48. 633021143-0 นางสาว ปภาวรินทร์ คำพรหม โครงการพิเศษ 2564/1
  49. 633021154-5 นางสาว รักษิญา สุวรรณชาติ โครงการพิเศษ 2564/1
  50. 633021167-6 นางสาว โสภิดา ไชยปัญญา โครงการพิเศษ 2564/1
  51. 633021170-7 นาย อิศเรศ ทิพฤาตรี โครงการพิเศษ 2564/1
  52. 633021267-2 นางสาว กนกวรรณ รุ่งแจ้ง โครงการพิเศษ 2564/1
  53. 633021274-5 นาย ณัฐภัทร ชมพิกุล โครงการพิเศษ 2564/1
  54. 633021275-3 นาย ทักษ์ดนัย ทองผิว โครงการพิเศษ 2564/1
  55. 633021278-7 นาย ธนากร โตมาซา โครงการพิเศษ 2564/1
  56. 633021280-0 นาย ธีทัต ลารังสิทธิ์ โครงการพิเศษ 2564/1
  57. 633021287-6 นางสาว ปาณิสยา สังสะนา โครงการพิเศษ 2564/1
  58. 633021295-7 นาย พีรวิทย์ พัฒนากุล โครงการพิเศษ 2564/1
  59. 633021297-3 นาย ภูวนันท์ กัลยามณีกร โครงการพิเศษ 2564/1
  60. 633021301-8 นางสาว วิภาดา พรมเมตตา โครงการพิเศษ 2564/1
  61. 633021302-6 นาย ศรัณญ์ เชื้อไทย โครงการพิเศษ 2564/1
  62. 633021304-2 นางสาว ศุภรัตน์ หรี่อินทร์ โครงการพิเศษ 2564/1