SC313006:Artificial Intelligence 2/2563

ข้อมูลนักศึกษา

คุณไม่ได้เรียนวิชานี้

รหัสวิชาSC313006
ชื่อวิชา(ภาษาอังกฤษ)Artificial Intelligence
ชื่อวิชา(ภาษาไทย)ปัญญาประดิษฐ์
ปีการศึกษา2563
ภาคการศึกษา2
คำอธิบายประจำวิชา
หัวข้อ
เอกสารแนะนำรายวิชา
กลุ่มที่ อาจารย์ TA
1CS ปกติ
    2CS พิเศษ