SC313006:Artificial Intelligence 2/2563

ข้อมูลนักศึกษา

คุณไม่ได้เรียนวิชานี้

โครงงานกลุ่ม ปี 2563/2

เรียงตาม : สาขาวิชา, อาจารย์ที่ปรึกษา เลขที่กลุ่ม,

  ผู้ที่ยังไม่มีกลุ่ม

  1. 613020028-3 นางสาว ศิริวรรณ ชายสวัสดิ์ CS ปกติ 2563/2
  2. 613020029-1 นาย สิทธิพงศ์ บับพาน CS ปกติ 2563/2
  3. 613020030-6 นาย สุกฤษกร พัฒนภูทอง CS ปกติ 2563/2
  4. 613020031-4 นาย อนุพงค์ พิมพิลา CS ปกติ 2563/2
  5. 613020032-2 นาย อภิวัฒน์ พรมผลัด CS ปกติ 2563/2
  6. 613020199-6 นางสาว กมลทิพย์ พัฒนพงศ์จรัส CS ปกติ 2563/2
  7. 613020200-7 นางสาว กรกนก ข้อสูงเนิน CS ปกติ 2563/2
  8. 613020203-1 นาย ฉัตรชัย จรุงเกียรติสกล CS ปกติ 2563/2
  9. 613020205-7 นาย ญาณภัทร ยลพันธ์ CS ปกติ 2563/2
  10. 613020206-5 นาย ณภัทร คำสิงห์ CS ปกติ 2563/2
  11. 613020207-3 นาย ณัชพล โชติกลาง CS ปกติ 2563/2
  12. 613020209-9 นางสาว ณัฐธวรรณ สิริพัฒน์ CS ปกติ 2563/2
  13. 613020210-4 นางสาว ณัฐธิดา เวียงสิมา CS ปกติ 2563/2
  14. 613020211-2 นางสาว ณัฐนรินทร์ ผลประพฤติ CS ปกติ 2563/2
  15. 613020212-0 นาย ณัฐพัชร์ กาจหาญ CS ปกติ 2563/2
  16. 613020213-8 นางสาว ดารุณี แสงอุ่นอุรัย CS ปกติ 2563/2
  17. 613020214-6 นาย ตุลาการ อุ่นศิริ CS ปกติ 2563/2
  18. 613020215-4 นาย ทักษ์ดนัย พวงสันเทียะ CS ปกติ 2563/2
  19. 613020216-2 นาย ทักษะ ภัทรวรเมธ CS ปกติ 2563/2
  20. 613020217-0 นาย ธนพัฒน์ พวงพิลา CS ปกติ 2563/2
  21. 613020218-8 นาย ธนภัทร กิ่งสาร CS ปกติ 2563/2
  22. 613020219-6 นาย ธนภัทร ภูงามเขียว CS ปกติ 2563/2
  23. 613020220-1 นาย ธนภูมิ ศรีละออง CS ปกติ 2563/2
  24. 613020221-9 นาย ธเนตร เรืองนุช CS ปกติ 2563/2
  25. 613020222-7 นางสาว นิภาพร เลียงวัฒนคล CS ปกติ 2563/2
  26. 613020223-5 นาย ไบรอัน ฮวง CS ปกติ 2563/2
  27. 613020224-3 นาย ปัณฑ์ธร วุฒิอาภรณ์ CS ปกติ 2563/2
  28. 613020225-1 นาย พชรพงษ์ ราชไมตรี CS ปกติ 2563/2
  29. 613020226-9 นางสาว พินิจชญา โชติถนอม CS ปกติ 2563/2
  30. 613020227-7 นาย ภัคพล โกสัยวัตร์ CS ปกติ 2563/2
  31. 613020228-5 นาย โภคิน เมืองขำ CS ปกติ 2563/2
  32. 613020229-3 นาย มณฑล สมตน CS ปกติ 2563/2
  33. 613020230-8 นาย วงศ์วิชญ์ ศรีแก้วนิจ CS ปกติ 2563/2
  34. 613020231-6 นางสาว วนิดา กลิ่นสวัสดิ์ CS ปกติ 2563/2
  35. 613020232-4 นาย วรัญญู ภิญโญพรสวัสดิ์ CS ปกติ 2563/2
  36. 613020233-2 นาย วัชระ ศรีต้นวงศ์ CS ปกติ 2563/2
  37. 613020234-0 นาย ศุภวิชญ์ ศิริวิโรจน์ CS ปกติ 2563/2
  38. 613020236-6 นางสาว สิริยากร ดอนอ่อนจ้อม CS ปกติ 2563/2
  39. 613020237-4 นาย อดิศร นาเรือง CS ปกติ 2563/2
  40. 613020238-2 นาย เอกรัฐ อาสนานิ CS ปกติ 2563/2
  41. 613020569-9 นางสาว กมลฉัตร ดีหล้า CS ปกติ 2563/2
  42. 613020570-4 นาย กฤษกร บุยกวาง CS ปกติ 2563/2
  43. 613020571-2 นาย กฤษฎา วารินทร์ CS ปกติ 2563/2
  44. 613020572-0 นาย กิตติชัย แสนบุราณ CS ปกติ 2563/2
  45. 613020573-8 นาย เกียรติพงศ์ ทองตัด CS ปกติ 2563/2
  46. 613020574-6 นางสาว ชนกนันท์ สมฝั้น CS ปกติ 2563/2
  47. 613020575-4 นางสาว ชนาพร พันธิอั้ว CS ปกติ 2563/2
  48. 613020576-2 นาย ชาตรีชาญ แสนสุด CS ปกติ 2563/2
  49. 613020577-0 นางสาว ฑิฆัมพร ตันติอมรชัยกุล CS ปกติ 2563/2
  50. 613020578-8 นางสาว ณิชาภัทร มาอุ้ย CS ปกติ 2563/2
  51. 613020579-6 นาย ตติย วีระกุล CS ปกติ 2563/2
  52. 613020580-1 นาย ธนวัฒน์ โยธาชัย CS ปกติ 2563/2
  53. 613020581-9 นาย ธนวัฒน์ สว่างวงษ์ CS ปกติ 2563/2
  54. 613020583-5 นางสาว นิภาภรณ์ ขันติกิจ CS ปกติ 2563/2
  55. 613020584-3 นางสาว ประภัสสร โสภา CS ปกติ 2563/2
  56. 613020589-3 นางสาว ภัทรนันท์ นราพินิจ CS ปกติ 2563/2
  57. 613020591-6 นาย ภูธเนศ สุรชาติพิทักษ์ CS ปกติ 2563/2
  58. 613020592-4 นาย ภูมินทร์ เทียนชัยสิทธิ CS ปกติ 2563/2
  59. 613020593-2 นาย ภูวดล ราชบรรจบ CS ปกติ 2563/2
  60. 613020594-0 นาย มีชัย หนูพิศ CS ปกติ 2563/2
  61. 613020595-8 นาย รัชชานนท์ ศิริสาร CS ปกติ 2563/2
  62. 613020597-4 นางสาว วรางคณา เข็มพิลา CS ปกติ 2563/2
  63. 613020598-2 นางสาว วิภาดา ศิลาราช CS ปกติ 2563/2
  64. 613020599-0 นาย ศุภโชค แย้มศรี CS ปกติ 2563/2
  65. 613020600-1 นาย สิทธินันท์ สารโภค CS ปกติ 2563/2
  66. 613020601-9 นาย สุพิจารณ์ วิไลลักษณ์ CS ปกติ 2563/2
  67. 613020602-7 นางสาว สุภาวี เกิดแก้ว CS ปกติ 2563/2
  68. 613020605-1 นาย อรรถพงษ์ หลักคำ CS ปกติ 2563/2
  69. 613020606-9 นาย อรรถพล แน่นดี CS ปกติ 2563/2
  70. 613020607-7 นาย อรัญ แซ่ตั้ง CS ปกติ 2563/2
  71. 613020608-5 นาย อาชวาธิป สีเนหะ CS ปกติ 2563/2
  72. 613020983-9 นาย กิตติพงษ์ สาวิสัย CS ปกติ 2563/2
  73. 613020986-3 นาย ชาคริต น้อยดวงศรี CS ปกติ 2563/2
  74. 613020987-1 นางสาว ชาลิสา ยศราวาส CS ปกติ 2563/2
  75. 613020988-9 นาย ณชธฤต ขยายกิจการ CS ปกติ 2563/2
  76. 613020989-7 นาย ณัชพล เผือดผุด CS ปกติ 2563/2
  77. 613020991-0 นาย ณุพุฒิ อาจสุนทร CS ปกติ 2563/2
  78. 613020992-8 นาย ติณณภพ มาสบดี CS ปกติ 2563/2
  79. 613020994-4 นาย ธนากร ทองดี CS ปกติ 2563/2
  80. 613020995-2 นาย ธฤต นาทันตอง CS ปกติ 2563/2
  81. 613020997-8 นาย ธีรภัทร์ สานี CS ปกติ 2563/2
  82. 613020999-4 นางสาว ปวิตรา สาริวงษ์ CS ปกติ 2563/2
  83. 613021001-8 นางสาว พิทยารัตน์ พ่อชมภู CS ปกติ 2563/2
  84. 613021002-6 นางสาว มุฑิตา เดชยศดี CS ปกติ 2563/2
  85. 613021004-2 นางสาว วรัญญา แสนรัตน์ CS ปกติ 2563/2
  86. 613021005-0 นาย ศรันย์ ใต้ศรีโคตร CS ปกติ 2563/2
  87. 613021006-8 นางสาว ศศิธร วงษานุทัศน์ CS ปกติ 2563/2
  88. 613021008-4 นาย สาริน สงครินทร์ CS ปกติ 2563/2
  89. 613021009-2 นางสาว สุภาพร แดนกาไสย CS ปกติ 2563/2
  90. 613021010-7 นางสาว หนึ่งฤทัย ดีมีวงษ์ CS ปกติ 2563/2
  91. 613021011-5 นาย อภิวัฒน์ พูนสูงเนิน CS ปกติ 2563/2
  92. 613021012-3 นาย อภิสิทธิ์ ไกรยะโส CS ปกติ 2563/2
  93. 613021013-1 นาย อรรถพล วงศ์สะอาด CS ปกติ 2563/2
  94. 613020249-7 นาย ภาณุวิชญ์ บุญหนัก CS พิเศษ 2563/2
  95. 613020250-2 นาย ภาสกร ขวัญสุข CS พิเศษ 2563/2
  96. 613020634-4 นางสาว จุฑามาศ ภูยวงศ์ CS พิเศษ 2563/2
  97. 613020638-6 นางสาว ณัฐริกา ผายเงิน CS พิเศษ 2563/2
  98. 613020639-4 นาย ต้นกล้า เตรียมวิชานนท์ CS พิเศษ 2563/2
  99. 613020640-9 นางสาว ธมลพร สิทธิชัยเนตร CS พิเศษ 2563/2
  100. 613020642-5 นาย พลกฤษ สุธรรมฤทธิ์ CS พิเศษ 2563/2
  101. 613020644-1 นาย ภูมิวรินทร์ สุรสิทธิ์ภัทรกุล CS พิเศษ 2563/2
  102. 613020646-7 นาย รุ่งโรจน์ พิมผุย CS พิเศษ 2563/2
  103. 613020649-1 นาย อรุณวิชญ์ ภัสสรดิลกเลิศ CS พิเศษ 2563/2
  104. 613021049-0 นาย กันตภณ เอกพงศ์เมธี CS พิเศษ 2563/2
  105. 613021052-1 นางสาว ชนากานต์ ชนากลาง CS พิเศษ 2563/2
  106. 613021054-7 นาย ณัฐวุฒิ จันทกุล CS พิเศษ 2563/2
  107. 613021055-5 นางสาว นพิดา เหลาสุภาพ CS พิเศษ 2563/2
  108. 613021056-3 นาย ปฏิภาณ ประกิระนะ CS พิเศษ 2563/2
  109. 613021122-6 นางสาว กนกพร พูลผล CS พิเศษ 2563/2
  110. 613021128-4 นาย สมิทธ์ สมานมิตร CS พิเศษ 2563/2
  111. 613021132-3 นางสาว อนุสรา เปลือยหนองแข้ CS พิเศษ 2563/2