ตัวอย่างโจทย์

ข้อมูลคะแนนวิชาแคลคูลัสของนักศึกษากลุ่มหนึ่ง เก็บในไฟล์ student.json ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้
หมายเหตุ: ไฟล์ข้อมูลนี้เป็นแบบ JSON ซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์ที่ภาษา PHP สามารถอ่านเขียนได้ด้วยคำสั่ง json_decode($json_file)

ไฟล์ student.jsonจงเขียนเว็บไซต์สำหรับอ่านคะแนนนักศึกษาแต่ละคนจากไฟล์ student.json และนำคะแนนที่อ่านได้ไปตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อแสดงเกรดแต่ละคนตามเงื่อนไขดังนี้ คะแนน 80 - 100 ได้ A, 70 - 79 ได้ B, 60 - 69 ได้ C, 50-59 ได้ D และต่ำกว่า 50 ได้ F

ตัวอย่างไฟล์ student1.php


ผลการรัน

ตัวอย่างไฟล์ student2.php (เรียงคะแนน)


ผลการรัน