สถานที่การแข่งขัน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8512

ตึก SC08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Phone: 043-362-188 (ถึง 190) ต่อ 101,102,103

Fax: 043-342-910

Email: twachi@kku.ac.th

Facebook: http://www.facebook.com/kkuwebcontest