ผลการแข่งขันออกแบบเว็บ


ผลการแข่งขัน CS Web Programming Competition
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

อันดับ ชื่อโรงเรียน รางวัล
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
นายฐิติพัฒน์ เจนวิชชุวงศ์
อาจารย์ผู้ดูแล: นางสิริพร ระวีกุล
ดูเว็บ
รางวัลที่ 1
2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
นายณัฐพล พลดงนอก
อาจารย์ผู้ดูแล: นางสมคิด ชินนะ
ดูเว็บ
รางวัลที่ 2
3 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
นางสาวจิราพร บุตรศรีจันทร์
อาจารย์ผู้ดูแล: นายยุทธนา จินดามัย
ดูเว็บ
ชมเชย
4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
นายจตุพล ปทุมวัฒนชัย
อาจารย์ผู้ดูแล: นายอนุวัฒน์ พานิพัด
ดูเว็บ
ชมเชย


(_____________________)
อ.ดร. วชิราวุธ ธรรมวิเศษ
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน