ผลการแข่งขันออกแบบเว็บ


ผลการแข่งขัน CS Web Programming Competition
ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

1โรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม(ระดับมัธยม) อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
นายศิริวัฒน์ จันทร์เก
อาจารย์ผู้ดูแล: นายดุษฎี ศรีสองเมือง
เข้าดูผลงาน
รางวัลที่ 1
96 คะแนน
2โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
นางสาวศิริวรรณ ชายสวัสดิ์
อาจารย์ผู้ดูแล: นายจตุรภัทร ประทุม
เข้าดูผลงาน
รางวัลที่ 2
94 คะแนน
3โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
นายจิรพัทธ์ เกลาเกลี้ยง
อาจารย์ผู้ดูแล: นายธนกฤต ขันธวัฒน์
เข้าดูผลงาน
รางวัลที่ 3
85 คะแนน
4โรงเรียนน้ำพองศึกษา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
นายอานุภาพ พรมวงศ์
อาจารย์ผู้ดูแล: นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ
เข้าดูผลงาน
รางวัลชมเชย
78 คะแนน


(_____________________)
อ.ดร. วชิราวุธ ธรรมวิเศษ
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน