ผลการแข่งขันออกแบบเว็บ


ผลการแข่งขัน CS Web Programming Competition
ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

1โรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
นายศิริวัฒน์ จันทร์เก
อาจารย์ผู้ดูแล: นายดุษฎี ศรีสองเมือง
เข้าดูผลงาน
รางวัลที่ 1
100 คะแนน
2โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น (มอดินแดง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
นายพลภณ สุนทรภาส
อาจารย์ผู้ดูแล: นางสาวจุฬารัตน์ สียา
เข้าดูผลงาน
รางวัลที่ 2
80 คะแนน
3โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย
นางสาวพาณิภัค พันธ์โสดา
อาจารย์ผู้ดูแล: นางสาวณัฐพร สิงห์มณี
เข้าดูผลงาน
รางวัลที่ 3
60 คะแนน
4โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อ.เมือง จ.สกลนคร
นายจัตุมงคล สุขศรีนวล
อาจารย์ผู้ดูแล: นายวันเฉลิม โสตะวงค์
เข้าดูผลงาน
รางวัลชมเชย
55 คะแนน
5โรงเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
นายกวิภัฎ อุดม
อาจารย์ผู้ดูแล: นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
เข้าดูผลงาน
รางวัลชมเชย
55 คะแนน


(_____________________)
อ.ดร. วชิราวุธ ธรรมวิเศษ
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน