ผลการแข่งขันออกแบบเว็บ


ผลการแข่งขัน CS Web Programming Competition
ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

1โรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
นายศิริวัฒน์ จันทร์เก
อาจารย์ผู้ดูแล: นายดุษฎี ศรีสองเมือง
เข้าดูผลงาน
รางวัลที่ 1
99 คะแนน
2โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น (มอดินแดง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
นายพลภณ สุนทรภาส
อาจารย์ผู้ดูแล: นางสาวจุฬารัตน์ สียา
เข้าดูผลงาน
รางวัลที่ 2
96 คะแนน
3โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
นายธนพนธ์ เจาะดี
อาจารย์ผู้ดูแล: นายวัชระ โกติรัมย์
เข้าดูผลงาน
รางวัลที่ 3
72 คะแนน
4โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย
นายทักษ์ดนัย สีภา
อาจารย์ผู้ดูแล: นางสาวณัฐพร สิงห์มณี
เข้าดูผลงาน
รางวัลชมเชย
61 คะแนน
5โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
นายณัฐนันท์ ทองชุมภู
อาจารย์ผู้ดูแล: นายธนกฤต ขันธวัฒน์
เข้าดูผลงาน
รางวัลชมเชย
56 คะแนน


(_____________________)
อ.ดร. วชิราวุธ ธรรมวิเศษ
ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน


รางวัลที่ 1


รางวัลที่ 2


รางวัลที่ 3


รางวัลชมเชย


ทีมคณะกรรมการ