รายชื่อทีมที่เข้าแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันประจำปี พ.ศ. 2562

1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ผู้เข้าแข่งขันเลขที่นั่งคะแนน
1นายจิตติพัฒน์ ศรีสุทัศน์IT12 5
2นายทินวงศ์ พึ่งสุขเเดงCS12 47
3นายธีรพงศ์ ทันบุญIT25 36.5
4นายรชต ยาทองไชยCS21 0
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายเดชอุดม ไชยวงศ์คต

2 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
ผู้เข้าแข่งขันเลขที่นั่งคะแนน
1นายณัฐพงษ์ นามเสนาCS06 18
2นายปฏิภาณ ทิพเนตรIT07 11
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายวิเชียร แวดล้อม

3 โรงเรียนบ้านไผ่
ผู้เข้าแข่งขันเลขที่นั่งคะแนน
1นางสาวกาญจน์สิตา อุปไมย์ทวีIT01 0
2นางสาวชนวรรณ อังคลุโขIT09 12
3นางสาวธัญญลักษณ์ ลัดทาIT23 5
4นางสาววรรณภา บุษบงCS24 21
5นางสาวอารียา บุรีนอกCS17 28
6นายสุรยุทธ นาซินCS08 51
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายจักรกฤษณ์ เชื้อหาญ

4 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
ผู้เข้าแข่งขันเลขที่นั่งคะแนน
1นายเจนณรงค์ เกิดบางแขมIT02 38
2นายสรายุทธ รัตนขันแสงCS02 32
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายเจนรบ โกรธา

5 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ผู้เข้าแข่งขันเลขที่นั่งคะแนน
1นางสาวณัฐพิชา เหลาเพ็งIT03 30
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร

6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ผู้เข้าแข่งขันเลขที่นั่งคะแนน
1นายณัฐนันท์ ทองชุมภูIT10 56
2นายเฟรม พิชัยCS10 10
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายธนกฤต ขันธวัฒน์

7 โรงเรียนเลยพิทยาคม
ผู้เข้าแข่งขันเลขที่นั่งคะแนน
1นางสาวกัณฑิมา ฤทธิ์วิเศษIT21 43
2นางสาวธนวรรณ คัมภ์บุญยอIT16 23
3นายทักษ์ดนัย สีภาCS20 61
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวณัฐพร สิงห์มณี

8 โรงเรียนวาปีปทุม
ผู้เข้าแข่งขันเลขที่นั่งคะแนน
1นางสาวกัญญาณัฐ ปัตตานังIT17 45
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายชัยยศ จระเทศ

9 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
ผู้เข้าแข่งขันเลขที่นั่งคะแนน
1นางสาวเนียรนิภา ขันแก้วกาศIT26 5
2นางสาวเบญจมาศ ลาสมCS05 0
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายพรพนา พาโคกทม

10 โรงเรียนสาธิต ม.ขอนแก่น (มอดินแดง)
ผู้เข้าแข่งขันเลขที่นั่งคะแนน
1นางสาวพิชชากรณ์ โทวรรณาCS16 53
2นายพลภณ สุนทรภาสCS23 96
3นายรณกร ศรีพอIT18 18
4นายสหัสวัต สุดาพรรัตน์IT04 48
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวจุฬารัตน์ สียา

11 โรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม
ผู้เข้าแข่งขันเลขที่นั่งคะแนน
1นายศิริวัฒน์ จันทร์เกCS22 99
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายดุษฎี ศรีสองเมือง

12 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
ผู้เข้าแข่งขันเลขที่นั่งคะแนน
1นายธนพล พลตรีIT08 12
2นายธนัญชัย พนาสันต์CS09 16
3นายพสิทฐ์ มหาจันทร์CS03 0
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสาวนิตตยา นีระพันธ์

13 โรงเรียนสุรวิทยาคาร
ผู้เข้าแข่งขันเลขที่นั่งคะแนน
1นายธนพนธ์ เจาะดีIT14 72
อาจารย์ผู้ควบคุม : นายวัชระ โกติรัมย์

14 โรงเรียนอำนาจเจริญ
ผู้เข้าแข่งขันเลขที่นั่งคะแนน
1นายณัฏฐชัย เสงี่ยมศักดิ์IT19 0
2นายสุธิพงษ์ บรรลุIT15 0
3นายสุเมธ ตังคณิตานนท์CS15 30
4นายอธิบดี หริ่งเจริญCS18 20
อาจารย์ผู้ควบคุม : นางสุวีรา สุดาเดช